UNSPED GELİŞİM AKADEMİSİ

Eğitim Hizmetleri

 

DIŞ TİCARETE ÖDEME ŞEKİLLERİ

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • PEŞİN ÖDEME (CASH IN ADVANCE/CASH BEFORE DELIVERY / ADVANCE PAYMENT / PREPAYMENT)
 • Peşin Ödemenin Özellikleri
 • Peşin Ödemede Kambiyo Yükümlülüğü
 • AKREDİTİF (LETTER OF CREDIT - L/C)
 • Akreditifin Özellikleri
 • Akreditifin Tarafları
 • Akreditifin Aşamaları
 • Akreditif Türleri
 • Kabilirücu (Cayılabilir-Revocable) ve Gayri Kabilirücu (Cayılamaz-Irrevocable ) Akreditifler
 • Teyitli (Confirmed) ve Teyitsiz (Unconfirmed) Akreditifler:
 • Rotatif-Döner (Revolving) Akreditif
 • Red-Clause (Kırmızı Şartlı/Peşin Ödemeli) ve Green-Clause (Yeşil Şartlı) Akreditifler:
 • Karşılıklı (Back-To-Back) Akreditif:
 • Devredilebilir (Transferable) Akreditif:
 • Garanti Akreditifi (Teminat Akreditifi /Stand-by Credits)
 • Yetki Mektupları
 • Vadeli Akreditif (Ödenmesi Ertelemeli Akreditif / Deffered Payment).
 • Akreditif Formu Örneği
 • Akreditifli Ödeme İşlemi İle İlgili Kurallar
 • Akreditif İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Alıcı Yönünden Akreditifin Avantajları
 • Satıcı Yönünden Akreditifin Avantajları
 • VESAİK MUKABİLİ ÖDEME / POLİÇE İLE SATIŞ / DOCUMENTARY COLLECTIONS / CAD
 • Vesaik Mukabili Ödeme İşleminin Özellikleri
 • Vesaik Mukabili Ödeme İşleminin Tarafları
 • Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Aşamaları
 • Vesaik Mukabili Ödeme İşlemi İle İlgili Kurallar
 • Tahsil Vesaikinin İhracatçı Riskleri
 • Tahsil Vesaikinden Doğan İhracatçı Risklerini Azaltmanın Başlıca Yolları
 • Genel Yapısı Dolayısı ile Tahsil Vesaikinin İhracatçı için Avantajları
 • Tahsil Vesaikinin İthalatçı İçin Dezavantajları
 • Tahsil Vesaikinin İthalatçı İçin Avantajları
 • Vesaik Mukabili İşlemde Alınan Vergi Resim ve Harçlar
 • MAL MUKABİLİ ÖDEME (AÇIK HESAP/OPEN ACCOUNT)
 • Mal Mukabili Ödemenin Özellikleri
 • Mal Mukabili Ödeme İşleminin Aşamaları
 • KABUL KREDİLİ (VE AVALLİ) ÖDEME (ACCEPTANCE & AVALISATION)
 • Kabul Kredili (Avalli) Vesaik Mukabili
 • Kabul Kredili (Avalli) Mal Mukabili
 • Kabul Kredili (Avalli) Akreditif
 • BÖY – BANKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BPO - BANK PAYMENT OBLIGATION)
 • BÖY İşlemlerinin Özellikleri
 • BÖY İşlemlerinin Aşamaları

 

 

DIŞ TİCARETE TESLİM ŞEKİLLERİ

Eğitim Süresi: Yarım gün

Eğitim İçeriği:

 • INCOTERMS’in tanımı.
 • INCOTERMS kurallarının kapsamı
 • Satış sözleşmeleri ile INCOTERMS ilişkisi
 • INCOTERMS’in doğru kullanımı
 • ICC 723 broşürün kullanımı
 • INCOTERMS 2020 ayrıntılı kuralları
 • INCOTERMS’in dış ticaretteki önemi
 • IINCOTERMS kullanımında sık karşılaşılan hatalar

 

 

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET MEVZUATI TEMEL ESASLARI İLE UYGULAMALARI

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • Gümrük Tanımı-Amaçları
 • Gümrük Kıymeti – Gümrük Cezaları –Gümrük Yükümlülüğü
 • Ek Mali Yükümlülük – Dampinge Karşı Vergi – Telafi Edici Vergi – DFİF
 • Menşe
 • G.T.İ.P
 • Tarife Kontenjanı – K0TA – Gözetim Uygulaması
 • İzin - Uygunluk Belgesi – Ürün Güvenliği Denetimi
 • Lisans ve İzin Uygulamalarının Yenilenme ve Takibi
 • 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu
 • Türk Ceza Kanunu Evrakta Sahtecilik Cezaları
 • Mevzuat Değişikliklerinin Çalışanlara Duyurulması Süreci Nasıl İşlemektedir?
 • Gümrük Mevzuatına Uyum Konusunda İş Ortakları ile Paylaşımlar
 • Ambargonun Tanımı ve Ambargoya Tabi Eşya Ticareti
 • Çift Kullanımlı Eşya Ticareti
 • İthali ve ihracı Yasak Eşya Listesi
 • Terörizm, Güvenlik ve Farkındalık

 

ULUSLARARASI TİCARETTE EMNİYET VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: Yarım gün

Eğitim İçeriği:

 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Güvenliği,
 • Kaçakçılık, İnsan Kaçakçılığı,
 • Zula Eğitimi ile Araçlara ve Tesislere İzinsiz Girişleri Engelleme Eğitimi
 • Narkotik ve Uyuşturucu vb. yönelik Şirket Yönetici, Çalışan Sorumlulukları,
 • Tehlikeli Maddelerin Tespiti (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Radyoaktif, Patlayıcı Maddeler, Yanıcı Sıvılar, Gazlar vb.)
 • Karayolu (ADR), Denizyolu (IMDG KOD), Demiryolu (RID), Havayolu (DGR) Taşınmasına Yönelik Uluslararası Güvenlik ve Emniyet Kuralları

 

İTHALAT İŞLEMLERİ ve UYGULAMA SÜREÇLERİ

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • Gümrük İşlemlerinde Yükümlülükler ve Genel Uyarılar
 • İhtisas Gümrük uygulaması
 • İzinler – İlgili Kurum ve Kuruluşlar
 • Özet Beyan ve Gümrüklü Sahalar
 • Gümrük işlemleri Sırasında Kullanılan Belgeler
 • Teslim Şekilleri
 • Gümrük Tarifesi
 • Gümrük Kıymeti
 • Gümrük Vergileri ve Hesaplama Metodları
 • Gümrük Beyanında Kontrol Türleri (Hatlar)
 • İthalat Operasyon Süreçleri
 • Antrepo ve Geçici Depolama Yerleri
 • Transit Rejimi
 • İthali Yasak Eşyalar
 • Laboratuvar Tahlil Süreçleri
 • Size Özel İş Takip Programı (Müşteri Çalışma Portalı)

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

Eğitim Süresi: Yarım veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • Dahilde İşleme Rejiminin Amacı
 • Dahilde İşleme Rejiminin Firmalara Sunduğu Faydalar
 • Dahilde İşleme Rejiminden Yararlanabilme Şartları
 • Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Sistemleri
 • Şartlı Muafiyet Sistemi
 • Geri Ödeme Sistemi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Uygulamaları
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Eşdeğer Eşya Uygulaması
 • Teminat Uygulamaları
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Süreleri ve Ek Süre Hakları
 • Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Temsilci İthalatçı - Yan Sanayici - Aracı İhracatçı Kullanımı
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yurtiçi Alımlar (3065 Sayılı KDV Kanunu)
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yurtiçi Teslimler (2005/2 Sayılı İhracat Sayılan Yurtiçi Satış ve Teslimler Tebliği)
 • Belgeden Belgeye Satış İşlemleri
 • Dahilde İşleme İzni Uygulamaları
 • Dahilde İşleme İzin Süreleri ve Ek Süre Hakları
 • Dahilde İşleme İzninden Yararlanacak İşçilik Faaliyetleri
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi ve İzni Arasındaki Önemli Farklar
 • Telafi Edici Vergi Uygulamaları
 • Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Dolaşıma Giriş - Mahrece İade - Geri Gelen Eşya Uygulamaları
 • Asıl İşlem Görmüş - İkincil İşlem Görmüş Ürün - Fire Ayrımı ve Uygulamaları
 • Dahilde İşleme Rejimi Tedbirlerine Uyulmaması Halleri ve Uygulanacak Müeyyideler

 

 

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

Eğitim Süresi: Yarım gün

Eğitim İçeriği:

 • Hariçte İşleme Rejiminin Amacı
 • Hariçte İşleme Rejiminden Yararlanma Koşulları
 • Hariçte İşleme Rejimi Tanımları
 • Hariçte İşleme Rejimine Konu Olmayacak Eşya
 • Hariçte İşleme Rejimi Müracaat Mercileri
 • Hariçte İşleme Rejimi Faaliyetleri
 • Hariçte İşleme izin Belgesi
 • Hariçte İşleme İzni
 • Tamir Amaçlı Hariçte İşleme İzni
 • Hariçte İşleme İzin / Belge Müracaatları
 • Hariçte İşleme İzin / Belge Süreleri ve Ek Süre Hakları
 • Hariçte İşleme Rejimi Tedbirlerine Uyulmaması Halleri ve Uygulanacak Müeyyideler

 

 

 

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

 Eğitim Süresi: Yarım veya 1 tam gün

 Program İçeriği:

 • YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
 • Yatırım Teşvik Sisteminin Amacı
 • Yatırım Türleri
 • Genel Teşvik Uygulamaları ve Destek Unsurları
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları ve Destek Unsurları
 • Stratejik Yatırımlar ve Destek Unsurları
 • Öncelikli Yatırımlar ve Destek Unsurları
 • Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar
 • Asgari Yatırım Tutarları
 • DESTEK UNSURLARI
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası ve İadesi
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sigorta Primi Desteği
 • CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI
 • Cazibe Merkezlerinin Amacı
 • Cazibe Merkezleri Uygulamaları
 • Cazibe Merkezleri Destek Unsurları
 • TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının Amacı
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulamaları
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Destek Unsurları
 • ÖNEMLİ NOTLAR
 • Sabit yatırım tutarı neleri kapsar?
 • Mevcut tesis için yatırım teşvik sisteminden faydalanılır mı?
 • Makine-teçhizat alımlarında finansal kiralama kullanabilir mi?
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat temin edilebilir mi?
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizat için satış, kiralama veya devir yapılabilir mi?
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurtdışından kullanılmış komple tesis ithal edilebilir mi?
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında alınan makine-teçhizatların belgede yer alan tutar ve miktardan fazla olması durumunda nasıl bir yol izlenebilir?
 • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki ithal makine-teçhizat listesinde yer alan fakat ithalat işlemi yatırım süresi sonuna kadar gerçekleştirilemeyen makine-teçhizat teşvik belgesi kapsamındaki destek unsurları ile ithal edilebilir mi?

 

İHRACATA ve E-İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

Eğitim Süresi: Yarım veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
 • Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği
 • Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 • Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
 • Yurtdışı Birim Kira Desteği
 • Yurtdışı Tanıtım Desteği
 • Yurtdışı Marka Tescil Desteği
 • Yurt Dışı Fuar Desteği
 • Yurt İçi Fuar Desteği
 • Yurt Dışı Şirket ve Yurtdışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alımı Desteği
 • Eximbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın Desteklenmesi ve Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tanzim Desteği
 • Tasarım ve Ürün Geliştirme Desteği
 • Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği
 • Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği
 • Küresel Tedarik Zincirleri Yetkinlik Projeleri
 • Marka Ve TURQUALITY® Desteği
 • Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği
 • UR-GE Projesi Desteği (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi)
 • İhracat Konsorsiyumu Desteği
 • Pazara Giriş Rapor Desteği
 • Sanal Fuara Katılım Desteği
 • Sanal Fuar Organizasyonu Desteği
 • Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği
 • Sanal Ticaret Heyeti Desteği
 • Tasarım Organizasyonu Desteği
 • TURQUALITY® Tanıtım Projesi Desteği
 • Hedef Ülkeler - Öncelikli Ülkeler - Hedef Sektörler
 • E-İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
 • Pazara Giriş Rapor Desteği
 • Dijital Pazar Yeri Tanıtım Desteği
 • E-İhracat Tanıtım Desteği
 • Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği
 • Yurtdışı Pazar Yeri Entegrasyon Desteği
 • Çevrimiçi Mağaza ve Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği
 • Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği
 • Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği
 • E-Ticaret Tanıtım Projesi Desteği
 • E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği
 • Türkiye E-İhracat Platformu Desteği

 

 

 

ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMİ ve TEKNİK DÜZENLEMELER

 • Ticarette Teknik Engeller Mevzuatı
 • Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)
 • Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Fiili Denetim Uygulamaları ve Süreçleri
 • Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü Fiili Denetim Uygulamaları ve Süreçleri
 •  CE İşareti Uygulamaları
 • Düzenlenmemiş Alan ve Zorunlu Standart Uygulamaları
 •  Münferit Araç Uygunluk Uygulamaları
 • Karayolu Taşıtları Dış Ticaret Uygulamaları
 •  Teknik Düzenlemeler Mevzuatı Kapsamında Muafiyet ve İstisnalar
 •  Bilişim Teknolojileri Kurumu(BTK); GSMA, TAC, IMEI Kayıt ve Değişim Uygulamaları

 

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

Eğitim Süresi: Yarım veya 1 tam gün

Eğitim çeriği:

 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Kapsamı
 • Eksik Beyan Usulüne Konu Olabilecek Belgeler
 • Kısmi Teminat Uygulanacak Durumlar  
 • Götürü Teminat Uygulaması Ve Kapsamı  
 • Onaylanmış İhracatçı Yetkisinin Kapsamı  
 • İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni  
 • İzinli Gönderici Yetkisi  
 • İzinli Alıcı Yetkisi
 • İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni
 • Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalar
 • Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylıklar
  • YYS Sahibinin Yükümlülükleri 
  • YYS askıya alma İTH-İHR
 • Maliyetler ve Riskler (Avantajlar /Dezavantajlar)

 

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE CEZAİ DURUMLAR, İDARİ VE YARGISAL ÇÖZÜM YOLLARI

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

Gümrükte Hukuki Ve Cezai Sorumluluklar, Alınması Gereken Önlemler Ve Yöneticilerin Sorumlulukları

 • Vergi Kaybına Neden Olan Durumlarda Uygulanan Cezalar
 • Eşyanın İthalinde veya İhracında Belirlenen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanan Cezalar
 • Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerinin İhlali Halinde Uygulanacak Cezalar
 • İdari Cezalara Karşı İtirazlar ve İdari Yargı Süreci Nasıl Yapılır? 
 • Gümrük Cezalarına Karşı Uzlaşma Talebi
 • Kaçakçılık Fiilleri

 

MENŞE MEVZUATI ve MENŞE ESASLI EK VERGİ UYGULAMALARI

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • Menşe Kavramı ve Uluslararası Entegrasyonu
 • Tercihsiz Menşe Kuralları ve Örneklerle Menşe Kazanımı
 • Türkiye'nin Tercihli Ticaret Rejimi
 • Tercihli Menşe Kuralları ve Örneklerle Menşe Kazanımı
 • Türkiye-AB Gümrük Birliği
 • Menşe Kümülasyonu
 • Bölgesel Konvansiyon
 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ve GTS REX Sistemi
 • Menşe İspat Belgeleri
 • Türkiye’de Menşe Sistemi
 • Menşe Esaslı Vergi Uygulamaları
  • İlave Gümrük Vergisi
  • Ek Mali Yükümlülük
  • Dampinge Karşı Vergi
  • Sübvansiyona Karşı TEV
 •  

 

GÜMRÜK TARİFE SINIFLANDIRMASI ve UYGULAMALARI

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • Tarifenin tanımı
 • Tarifenin sistematik bir şekilde oluşum süreci, tarihçesi, neden ihtiyaç duyulduğu.
 • Armonize sisteminin oluşum şekli; kapsamı ve amacı
 • Kombine Nomanklatör ( CN CODE) un kapsamı ve TARIC uygulaması
 • Vergi açısından tarifelendirme
 • Bölüm ;fasıl; pozisyon ; alt pozisyon başlık ve metinleri ve Ek notlar.
 • Türkiye  Armonize Sistem ve Nomanklatürü ve Uygulamaları
 • GTİP nedir ve uygulama hükümleri
 • Tarife Yorum kuralları ve Örnekli izahatları
 • Set halindeki eşyanın beyanı ve uygulamaları
 • Bağlayıcı Tarife ve Tarife Bilgisi açıklama ve izahları

 

ULUSLARARASI PAZARLAMA VE HEDEF PAZAR SEÇİMİ       

Eğitim Süresi: 1 gün


Eğitim İçeriği:

İç ve Dış Pazarlara Üzerine Değerlendirmeler

          Dünya Tüketicisi

          Şirketler Neden Dış Pazarlara Yönelir?

          Uluslararası Pazarlamayı Destekleyen Makro ve Mikro Koşullar

          Uluslararası Fırsat Faktörleri ve Pazarlama Etkileri

          Firmaları Uluslararası Pazarlarda Başarısızlığa İten Nedenler?

          Uluslararası Pazarlarda Tecrübeli Ve Acemi Firmaların Karakteristikleri nelerdir?

          Firmaların Uluslararası Pazarlara Katılma Dereceleri

          Uluslararası Pazarlama Süreci

          Uluslararası Pazarlama Araştırması

          Uluslararası Pazar Seçimi

          Uluslararası Pazar Bölümlendirme ve Konumlandırma

          Uluslararası Pazarlama Karmasına Karar Verme

          Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri

          GENEL DEĞERLENDİRME-TARTIŞMA

 

 

LOJİSTİK HİZMET SEKTÖRÜNDE SÖZLEŞMELER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ (KPI) VE MÜZAKERE YÖNETİMİ

Eğitim Süresi: 1 gün


Eğitim İçeriği:

Lojistik Yönetiminde Taraflar

Lojistik Sektöründe Karşılıklı Beklentiler

Ürün ve Hizmet Farklılıkları

Entegre Lojistik Hizmet Yönetimi

Müşterilerin Lojistik Hizmet Satınalma Süreci

 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Lojistik Ortak Seçim Kriterleri
 • Müşterilerin Lojistik Hizmet Algılamaları
 • Lojistik Hizmet Kalitesinin Temel Bileşenleri
 • Lojistik Sektöründe Müşteri İlişkileri
 • Müşteri İhtiyaçları ve Lojistik Hizmet Sunumları
 • Lojistik Sektöründe Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)

Lojistik & Taşımacılık Sözleşmeleri ve Operasyonel Riskler

 • Hizmet Seviye Anlaşmaları (SLA)
 • Hizmet Seviyeleri ve Risklerin Belirlenmesi
 • Lojistik depo & antrepo sözleşmeleri
 • Yurtiçi nakliye ve dağıtım sözleşmeleri
 • Uluslararası taşıma (karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu) sözleşmeleri

Kurumsal Pazarda Müzakere Yönetimi

 • Müzakere Yöneticiliği
 • Müzakere Süreci ve Strateji Oluşturma
 • Pazarlık Öncesi Hazırlıklar ve Pazarlık Planlaması
 • Pazarlık Süreci ve Planlama
 • Pazarlık Masası
 • Pazarlık Taktik ve Stratejileri
 • Pazarlık Sonrası Durum Değerlendirme
 • Pazarlık ve Etik

 

 

İLERİ AKREDİTİF

  Genel Hatlarıyla Akreditif

 • Akreditif Tanımı ve Terminolojisi
 • Akreditiflerin Dayanağı (UCP 600 / ISBP 745)
 • İthalatçı ve ihracatçı açılarından akreditif
 • Proforma Fatura ve Akreditif İlişkisi
 • Akreditif İş Akışı
 • Akreditifte Teyit ve İhracatçı İçin Önemi
 • Akreditif Türleri

Operasyonel Anlamda Akreditif - Uygulama (Akreditif Açılması, Örnek Belgeler)

 • Akreditif Açılış İşlemleri ve Banka İlişkileri (İthalat akreditifi açılırken Dikkat Edilecek Noktalar)
 • Akreditif Nasıl Kontrol Edilir? (Akreditif Metni Kontrolü – Örnek çalışmaları)
 • Akreditifle yapacağımız ithalatta malların kalitesinden nasıl emin olabiliriz? 

Akreditif’e Alternatif Olabilecek Ödeme Şekilleri

 • StandBy L/C
 • Vesaik Mukabili
 • Banka Ödeme Yükümlülüğü
 • Kabul Kredisi ve Aval Kavramları

İTHALATTA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER 

 • Gümrük Vergisi
 • İlave Gümrük Vergisi
 • Tek ve Maktu Vergi
 • Ek Mali Yükümlülük

Ticaret Politikası Önlemleri

 •     Dampinge Karşı Vergi
 •     Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi
 •     Ek Mali Yükümlülük
 •     Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Tahsil Edilen TEV
 •     Damga Vergisi
 •     Kaynak Kullanım Destekleme Fonu
 •     Çevre Katkı Payı
 •     Kültür Fonu
 •     TRT Bandrolü
 •     Özel Tüketim Vergisi
 •     Katma Değer Vergisi
 •     Muafiyet ve İstisna Uygulanacak Durumlar ve Örnekler

 

Eğitim talepleriniz için iletişim bilgilerimiz;

uga@ugm.com.tr

Eğitim Uzmanı Tuğçe YAZGAN

Mobil: 0534 596 79 89 

E-mail : tugceyazgan@ugm.com.tr