Hizmetler

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrükleme; en genel anlamıyla, yabancı bir ülke ile gerçekleştirilen dış ticaret işlemleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren, çıkan eşya ve araçların gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca uygulanması zorunlu işlemlerinin gerçekleştirilmesini ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar. Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası Türkiye gümrük bölgesine dâhildir.

Gümrükleme işlemleri kişilerin bizzat kendileri tarafından takip edilebileceği gibi, temsilci tayin edilerek de gerçekleştirebilir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 5.Maddesi bu hususta şu hükümleri içerir:

  “Bütün kişiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir.

Temsil, doğrudan veya dolaylı olabilir. Temsilci, doğrudan temsil durumunda başkasının adına ve hesabına hareket eder. Dolaylı temsil durumunda ise kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Temsilci, temsil edilen kişi namına hareket ettiğini beyan etmek, temsilin doğrudan veya dolaylı olduğunu belirtmek ve sahip olduğu temsil yetki belgesini gümrük idarelerine ibraz etmek zorundadır.

  1. maddenin 1. fıkrasında belirtilen kişiler gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak iş takip edebilirler.”

Gümrük Kanunu’nun 225. Maddesi çerçevesinde de;  “Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler, 5.madde hükümleri çerçevesinde, sahipleri ile bunların adına hareket edenler tarafından doğrudan temsil yoluyla veya Gümrük Müşavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilir ve sonuçlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Sonuç olarak; Gümrük Müşavirleri, Gümrük Kanunu’nda yer alan ve yukarıda zikredilen yetkiler doğrultusunda, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri temsilci sıfatıyla gerçekleştirebilir; her türlü gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırabilirler.

Gümrük Müşavirleri, gümrük mevzuatının gerektirdiği işlemleri ve bürokratik süreci hatasız yürütmek ve temsil ettiği kişi ve kuruluşların hukuki haklarını, çıkarlarını ve yararlarını gözeterek, onları maddi ve manevi her türlü zarardan koruyacak şekilde, gümrük ve dış ticaret konularında yüksek donanımla, vasıflı danışmanlık hizmeti vermek zorundadırlar. Gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları, çerçevesi Gümrük Kanunu’nun 227 nci ve 228 nci maddelerinde belirlenen niteliklere sahip uzman kişilerdir.

Gümrük Müşavirliği faaliyetleri, bir özel hukuk tüzel kişiliği oluşturularak gümrük müşavirliği şirketi şeklinde de yürütülebilir.


Gümrük Müşavirleri, Borçlar Kanunu uyarınca vekil sorumluluğu ve Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde tacir mesuliyeti ile çalışmak; 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Yasası uyarınca müteselsil sorumluluk bilinciyle hareket etmekle mükelleftirler.

Bu bilinçle çalışan Şirketimiz, 1981 yılında "ÜNSPED Beynelmilel Nakliyat - M.Haluk Ündeğer" unvanı ile faaliyetine başlamış; 1995 yılında anonim şirket statüsüne geçerek, faaliyet kapsamını “Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler” olarak genişletmiştir.

Şirketimiz, 30 şehirde 61 servis noktasında 1/3’ü Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı olmak üzere yaklaşık 1900 uzman personelden oluşan yaygın hizmet ağıyla gümrük müşavirliği ve dış ticaret danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda temsil edilen/işlemleri takip edilen kişi/kuruluşlara, müşterilerimize sunulan başlıca hizmetler şunlardır :

-Müşterilerimizin dış ticaret ve gümrük işlemlerindeki mevcut durumlarını analiz etmek; riskleri ölçmek, değerlendirmek; işlemlerinde maliyet azaltıcı, riskleri önleyici önlemler almak, öneriler sunmak, uygulamak.

-Yurtdışından gelen ya da yurtdışına giden eşyasına ait gümrük rejimlerini alınan bilgiler ve sunulan evraklar doğrultusunda tespit etmek ve uygulamak; gerekirse küşat talebinde bulunmak.

-Gümrüklemesi yapılacak eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu (G.T.İ.P.), 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı mevzuat uyarınca, temsil edilen kişi/kuruluş tarafından sunulan bilgi, belge ve numunelere göre tespit etmek.

-Eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimine göre, müşterilerimizin çalışmakta olduğu karşı müşterilerinden gelen ve gümrük idarelerine ibraz edilmesi zorunlu evrakları ve  sunulan diğer bilgi ve belgeleri kontrol ederek, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, eşyanın yasal bir gümrük rejimine tabi tutulmasını sağlamak için gümrük beyannamesini hazırlamak ve gümrük müşaviri sıfatı ile imzalayarak, onaylamak; varsa eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını sağlamak.

-Müşterilerimizin talebi üzerine, gelen eşyada eksiklik, hasar veya yanlışlık varsa tespitini yapmak, tutanak düzenlemek; müşteriyi ve diğer ilgili yerleri bilgilendirmek; alınması gereken ilk tedbirleri hızla almak.

-Gümrük vergilerini hesaplayarak müşteriye bildirmek.

-Gümrük beyannamesinin mükellef nüshasını, fatura, dekont, makbuz ve benzeri belgeleri makul süre içerisinde müşteriye teslim etmek; talep halinde müşteri adına ayrıca arşivlemek.

-İhracat Beyanname kapamalarını takip etmek ve sonuçlandırmak.

-Dış ticaret ve gümrük işlemleriyle ilgili evrakları kurye servis olanaklarıyla eksiksiz teslim almak/teslim etmek.

-Gümrüklü alanlarda yükleme, boşaltma, hammaliye, elleçleme ve benzeri işlemlerle ilgili ihtiyaç duyulduğunda, eleman/araç tahsisi ve/veya temini yapmak.

-Gümrük idaresi haricinde diğer resmi kurum ve kuruluşlarda; ithal ve ihraç işlemleri için gerekli olan: izin/belge/yazı temini, numune alımı, tahlil ve benzeri iş ve işlemleri için eleman ve araç tahsisi, temini, takibi, sonlandırılmasını sağlamak.

-Acente ve gümrük saymanlıklarında oluşan depozito ya da teminatları takiple çözülmesini sağlamak.

-İthal ve ihraç edilecek eşya ile ilgili (Dâhilde İşleme İzin Belgesi -D.İ.İ.B.-, Hariçte İşleme İzin Belgesi -H.İ.İ.B., Yatırım Teşvik Belgesi -Y.T.B.- , D.İ.İ, H.İ.İ v.b. ) izinleri almak, takip etmek ve sonuçlandırmak.

-Eşyanın beraberinde gidecek vesaiki nakliyeci firmaya teslim etmek.

-İlgili ihracatçı birliklerine üyelik kayıt işlemlerini yaptırmak.

-İhracat rejimi ile ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ön müsaadeleri almak; A.TR, EUR.1 ve Menşe belgelerini onaylatmak, ülke durumuna göre gerekli tasdik işlemlerini yaptırmak.

-İthal vesaikinin teslim alınmasından sonra müşterinin talebi halinde konşimento cirolarını yapmak, yük teslim formu almak.

-Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesinden istifade ederek bağlayıcı tarife bilgisi alınması hususunda müşteriye yardımcı olmak.

-İthalat ve ihracat işlemlerine ait belgeleri dijital olarak arşivlemek.

-Gümrük idareleriyle yaşanılan vergi ve ceza ihtilaflarında Bölge Müdürlükleri veya Ticaret Bakanlığı makamlarına uzlaşma müracaatını yapmak ve sonuçlandırılmasını takip etmek.

-Hizmet verilen iş ve işlemlerle ilgili elektronik bilgi akışını sağlamak, geçmiş işlemlerle ilgili bilgi ve verilere ulaşım için müşteri tarafından verilecek taahhütname çerçevesinde e-servis hizmeti vermek.

-Müşterinin ihtiyacı halinde dış ticaret ve gümrükleme işlemlerine ilişkin her konuda yazılı ve/veya sözlü danışmanlık vermek.

-Dâhilde İşleme İzin Belgesi (D.İ.İ.B.), Hariçte İşleme İzin Belgesi (H.İ.İ.B.), Yatırım Teşvik Belgesi (YTB), Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB), Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) gibi izinler ile ilgili talep doğrultusunda süreli/süresiz danışmanlık vermek.

-TSE Standardizasyon Uygulamaları,  Tareks uygulamaları konusunda; işlem bazında ya da genel anlamda danışmanlık hizmeti vermek.

-Gümrük ve dış ticaret konularında kapsamlı eğitimler vermek.

-Talep halinde diğer ülkelerde de gümrükleme hizmeti sunulması için destek olmak.

-Talep halinde diğer ülkelerin gümrük ve dış ticaret uygulamaları, ithalat vergi oranları hakkında bilgi temin etmek.

-Akredite kimya laboratuvarı marifetiyle, müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda kimyasal analizler yapmak.

-Gümrük ve dış ticaret konularında ihtiyaç duyulan hallerde hukuk danışmanlığı sunmak; müşterilerin bu konudaki dava süreçlerinde destek olmak.

-Düzenli toplantılarla müşterilerinin iş seyirleri hakkında bilgilendirme ve raporlamalar yapmak; sektörel raporlamalar yapmak; gümrük iş süreçleri iyileştirici öneriler sunmak.

-Müşterilerden gelen talepler doğrultusunda dış ticaret ve lojistik iş süreçlerine ilişkin analizler yapmak ve iyileştirici öneriler sunmak.

-Hızlı kargo işlemleri kapsamında ETGB işlemlerini takip etmek.

-İç ve dış nakliye, sigorta gibi diğer dış ticaret iş ve süreçlerinde destek olmak.

-Müşteri Çalışma Portalı ve diğer uygulama/aplikasyonlar vasıtasıyla online takip ve raporlama yapmak.