Politikalarımız

UGM Kalite Yönetim Sistemleri Politikası

UGM misyon ve vizyonunun tüm çalışanlarımız, tarafından bilinmesini ve ortak hedeflere birlikte ilerlenmesini sağlarız. Şirket değerlerimizin bilinmesi açısından, misyon ve vizyonumuzu iş ortaklarımız ve müşterilerimizle de paylaşırız.

 • Kalite Yönetim Sistemimiz portföyünde yer alan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi, 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, 31000 Risk Yönetim Sistemi, 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi, 37301 Uygunluk Yönetim Sistemi, 37101 Sürdürülebilir Gelişim Yönetim Sistemi , 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi ,50001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarının gereklerinin yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlarız.
 • Kalite Yönetim Sistemi bilincini, kurumsal bir kültüre dönüştürmeyi, uzun süreli hedefleri, sürdürülebilir çıktıları ve paydaş gerekliliklerini desteklemeyi ve tüm paydaşların bu kültüre katılımını sağlarız.
 • Güçlü bir yönetim sisteminin uygulanabilmesine yönelik tüm iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini, süreç bazlı ve risk odaklı düşünmeyi sağlar hedeflerle yönetimi teşvik ederiz.Tüm çalışanlarımızın, ilgili taraflarımızın ve iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin şirketimizi bağlayıcı uyum yükümlülüklerine uygun olmasını sağlarız.
 • Müşterilerimizin tümü bizim için aynı derecede önemlidir. Müşterilerimizden tüm gelen şikâyet ve talepleri nesnel bir yaklaşımla ele alarak değerlendiririz.
 • Müşteri ve çalışanların memnuniyetini arttırmayı öncelikler; bu doğrultuda çalışanlara ve çalışanlar tarafından belirlenmiş çalışan temsilcilerine danışır; çalışanların yönetime katılımını sağlarız.
 • Enerji performansını ve enerji verimliliğini düzenli olarak ölçmek, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için enerji verimliliğini sağlayan ürünleri, hizmetleri ve teknolojileri tedarik etmek, enerji performansı yüksek tasarımları desteklemek için özel gayret gösteririz.
 • Bilgi güvenliği kültürünü içselleştirerek, şirketimizin ve paydaşlarımızın tüm bilgi varlıklarını etkin yönetmeyi, bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumayı, yetkiler dahilinde bu bilgilere erişilebilirliği sağlamayı, bilgi güvenliği ihlali olaylarına etkin müdahale etmeyi ve ihlal olaylarının tekrarını önlemeyi hedefler, bu doğrultuda çalışanlarımızın bilgi güvenliği alanındaki yetkinliklerini artırırız. Bilgi güvenliği konusunda iç ve dış paydaşlarımıza güven veririz.
 • “İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun öngördüğü şekilde, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak iş kazalarını ve genel sağlığın bozulmasını önler, tehlikeleri ortadan kaldırırız. Teknolojik ilerlemeler doğrultusunda, bu alandaki risk ve fırsatları yönetecek projeler üretir ve uygularız. 
 • “Yaşam Döngüsü” anlayışını gözeten çevreci bir anlayışla, faaliyetlerimizin çevreye etkilerini kontrol altına alarak kirliliği kaynağında azaltmayı, geri dönüşebilen çevreci ürünleri kullanmayı, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincinin geliştirilmesini sağlarız. 
 • Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirketin genel hedeflerine ve şirkete bağlı birimlerin özel hedeflerine ulaşması doğrultusunda, öz değerlendirme yaparız. Bu çerçevede iş süreçlerimizi gözden geçirilmesi ve şirket performansımızı geliştirecek yaklaşımlar belirleriz.
 • Tarafımızdan yapılan her bir dış ticaret işlemi bizim için önemlidir. Çalışanlarımızın gelişiminde, müşterilerimiz ile ilişkilerde ve davranışlarımızda, etik kuralların öngördüğü karşılıklı güven, saygı, itibar ve dürüstlük önceliklerimizdendir.
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla, tüm süreçlerimizdeki verimliliğin şirketimizi uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmesi için çaba sarf ederiz.
 • Kalite Yönetim Sistemlerini bütünleşik bir şekilde yöneterek, gümrük müşavirliği ve lojistik hizmetler sektöründe uluslararası düzeyde örnek-önder bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.