Blog

Gümrük Denetimi Neden Önemlidir?

Gümrük Denetimi Neden Önemlidir?
Gümrük Denetimi Neden Önemlidir?

Gümrük işlemleri uluslararası ticaretin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu işlemler mal ve hizmetlerin ülkeler arası geçişini sağlayan vergilendirme, sınıflandırma ve denetim gibi alanlarından oluşmaktadır. Gümrük mevzuatında  ithalat-ihracat yapan tüm firmalar için uygulanan denetim sistemi, 2008 yılından itibaren mevcuttur. Bu denetim Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Yönetmeliği kapsamında yapılmakta ve gümrük müfettişleri tarafından icra edilmektedir. Sonradan Kontrol, yükümlülerin gümrük idaresine gümrük beyannameleri ve ekli belgeler ile beyan ettikleri verilerin, firmanın muhasebe, finansman ve stok kayıtlarıyla uygunluğunun denetimini kapsamaktadır. Gümrük denetimleri düzenli olarak yapılmaktadır. Amacı ise, gümrük işlemlerinin doğru ve adil bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Peki Gümrük Denetimi Hangi Alanları Kapsamaktadır?

Genel olarak denetim, yapılan işlemlerin veya gerçekleştirilen eylemlerin daha önceden belirlenen ilke, kural ve uygulamalara uygunluğunun tespiti için yetkili kişi veya kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetlerin bütünüdür. Denetim; vergi denetimi ve gümrük denetimi olarak iki başlık altında incelenebilir.

Vergi denetimi: Vergi kanunlarından doğan çalışmaların yerine getirilip getirilmediğinden, vergi borcunun zamanında ödenip ödenmediğine kadar pek çok konuyu, vergi idaresi tarafından çeşitli yöntemler kullanılarak araştırılmasına ve tespit edilmesine, vergi denetimi denir. Bu denetimin amacı, vergi kanunlarında belirtilen ilkelere uygun hareket edilmesi, usulsüzlükler nedeniyle kamu alacağı olan vergilerin eksiksiz ve zamanında alınması, gerekiyorsa vergi alacağının güvence altına alınmasıdır.

Gümrük denetimi: Gümrük denetimi ise, gümrük işlemlerinin tümünü kapsamaktadır. Dolayısıyla gümrük idareleriyle muhatap olan herkesin gümrük ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendilerinin, taşıtlarının ve eşyalarının girişine ve çıkışına dair uyguladıkları tüm işlemler, gümrük denetimine tabiidir.

Gümrük Denetim Süreci

Gümrük işlemleri sırasında veya sonrasında yapılan denetim faaliyetleri, ağırlıklı olarak gümrük işlemleri esnasında yapılan gümrük denetimini ve beyanın doğruluğunun kontrolünü kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, ürün ya da eşyanın gümrük tarafından onaylanan işlem veya kullanıma tabi tutulması öncesinde, elektronik ortamda verilen özet beyan üzerinden risk yönetimi için yapılan kontroller ve özet beyan eksiklik veya fazlalığına ilişkin takip de gümrük işlemleri sırasında yapılan denetim kapsamındadır. Gümrük işlemleri sonrasında yapılan gümrük denetimi ise; sonradan kontrol, ikinci kontrol ve ihbar üzerine yapılan olağanüstü denetimlerden oluşmaktadır.

Bunlara ek olarak, gümrük işlemlerinin gerek yürütülürken gerekse sonraki süreçlerde görevli olan kişilerin başında, gümrük ve ticaret müfettişleri ile muayene memurları gelmektedir. Ayrıca gümrük idari amirlerinin, genel ve mu Ünsped Gümrük Müşavirliği hafaza memurlarının da yolcu işlemleri ve kaçakçılıkla mücadeleyle ilgili denetim yetkisi bulunmaktadır.

Gümrük denetim süreçlerinde atılacak tüm bu adımlar sayesinde hem gümrük denetim fonksiyonları sağlıklı bir yapıya kavuşacak, hem de gümrük denetimlerinin dış ticarete bariyer olmaması sağlanacaktır.  Bu anlamda bizler de  olarak gerekli tüm süreçleri müşterilerimiz adına yürütüyor ve işlemlerinizi güvenli bir şekilde hedefe ulaştırmak için tüm imkanlarımızı sunuyoruz.

 

Diğer İçerikler