Sosyal Sorumluluk

Sürdürülebilirlik

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.S. (UGM) faaliyet alanında global marka olma vizyonuna sahip bir şirket olarak, sürdürülebilirlik kavramını mevcut faaliyetlerine, geleceğe yönelik yatırımlarına ve değer zincirine entegre etmeyi hedefler.

UGM, artan dünya nüfusunun taleplerini ve gelecek nesilleri ihmal etmeyen, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan, doğal kaynakların varlığım sürdürebilmesini sağlayan bilinçli tüketim metotları ve alternatifkaynaklan araştırma bağlamında, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 45001 İs Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 371 Ol Sürdürülebilir Gelişim Yönetim Sistemi, ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müsteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi, ISO 22301 İs Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi, ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği, ISO 37301 Uygunluk Yönetim Sistemi (Compliance Management Systems), ISO 22301 İs Sürekliliği Yönetim Sistemi Yönetim Sistemi standartlarına uygun sürdürülebilir kalkınma yaklaşımını benimser.

Sürdürülebilirlik politikası, UGM faaliyetlerinin temelini oluşturur ve yönetim kurulundan başlayarak tüm departmanlarda uygulanacak iş modeline dahil edilir.

UGM, iklim değişikliği, yoksulluk, açlık, eşitsizlikler, su kıtlığı ve biyoçeşitliliğin kaybı gibi küresel sorunların üstesinden gelmek için BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 'ne karşı sorumluluklarının farkındadır. Yatırımlarını büyüterek yasam standartlarını ve refahı artırmayı hedefler, çalışmalarını ve karar alma süreçlerini yürütürken, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye öncelik verir.

UGM, finansal hedeflerinin yanı sıra "insana Yakışır İs ve Ekonomik Büyüme" hedefini de dikkate alarak sürdürülebilirlik performansı açısından yatırımlarını güçlendirmeye devam eder. Ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlar üzerindeki etkilerinin bilincinde olan UGM, 2030 yılına kadar aşağıdaki SKH'leri (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) birincil odak noktası olarak geliştirmeyi ve operasyonlarını buna göre şekillendirmeyi taahhüt eder:

•6. SKH: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar

•9. SKH: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

•12. SKH: Sorumlu Tüketim ve Üretim

•13. SKH: İklim Eylemi

UGM, daha az enerji tüketen, insan sağlığına, biyoçesitliliğe ve çevre kaynaklarına duyarlı hizmetler sunar. UGM, Birleşmiş Milletler Bilimsel Esaslı Hedefler Girişimi'ne uygun biçimde sera gazı emisyonlarını ve karbon ayak izini azaltacak düşük karbon ekonomisine geçis yolları sunan inovatif girişimleri destekler. Bu alandaki mevcut en iyi teknolojileri araştırmaya ve projelerimize entegre etmeye devam eder. Bu doğrultuda Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında atıkların azaltılması, kaynakların verimli kullanılması, kimyasalların ve enerjinin geri kazanılmasına yönelik çalışmaları destekler.

UGM'nin tüm departmanları, çalışanları, tedarikçileri, yüklenicileri, taşeronları ve is paydaşlarıyla olan ilişkilerinde bu politika göz önünde bulundurulur.