Amacı

Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya, hissedarlara, devlet kuruluşlarına ve gerektiğinde sermaye piyasalarına doğru ve güvenilir finansal raporların zamanında hazırlanarak açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

Komite Yapısı ve Üyelik

Şirket Yönetim Kurulu üyelerini toplam sayısı ile bağımsız üye sayısı sınırlı olduğundan Denetim Komitesi 1 (bir) bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ile 1 (bir) Şirket Yönetim Kurulu üyesinden oluşturulur.

Komitelerin üyeleri, İç Yönetmeliğin Yönetim Kurulunca onayını müteakip Yönetim Kurulunca seçilecek ve Yönetim Kurulu kararını müteakip faaliyetine başlayacaktır.

Denetim Komitesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 1. Bağımsız denetçilerin atanması ve maddi menfaatleri ile ilgili tavsiyeler verir, bağımsızlıklarının güvencesini sağlar ve işlerini denetler.
 2. Bağımsız denetçilerden denetim dışı alınacak hizmetlerle ilgili kuralları saptar ve uygulamaların doğruluğunu denetler.
 3. Bağımsız denetçilerin, şirketin mali tabloları ve pekiştirilmiş mali tablolarının denetimine nezaret eder.
 4. Şirketin finansal durumunu, nakit durumunu ve yükümlülüklerini düzenli olarak denetler.
 5. Mali tabloların hazırlamasında kullanılan muhasebe politikalarını, ana şirketin yıllık mali tablolarını, pekiştirilmiş yıllık, altı aylık ve üç aylık mali tablolarını, Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmak üzere inceler.
 6. İç denetim departmanının yardımıyla iç kontrol ve risk yönetimi prosedürlerinin yerine getirilmesine ve etkin bir şekilde uygulanmasına nezaret eder.
 7. Finansal bilgi hazırlama prosedürlerine nezaret eder.
 8. Kamuya açıklanacak olan bilgileri denetler. İç ve dış denetçilerin yıllık çalışma programlarını denetler.
 9. Tamamlanmış denetimlerden periyodik olarak bilgi alırve yıllık iç kontrol raporlarını ve diğer raporları inceler (bağımsız denetçiler, yıllık raporlar vb.)
 10. Uygun muhasebe politikalarının ve yöntemlerinin seçimini gözden geçirir.
 11. Şirketin türev araçlarının (enstrümanlarının) kullanmasıyla ilgili politikalarını inceler.
 12. Yönetim Kurulu tarafından talep edilmesi halinde şirketin gerçekleştirmeyi düşündüğü önemli işlemleri inceler.
 13. Yıllık önemli hukuki davaları inceler.
 14. Finansman ve muhasebe yöneticilerinin uymakla yükümlü olduğu etik kodlarına uyumu denetler.
 15. Yönetim Kuruluna, çalışanların , pay sahiplerinin ve diğerlerinin hesap verebilirlik, iç kontrol veya denetim konularındaki şikayet ve endişeleri için bir prosedür geliştirilmesini önerir.
 16. Şirket tarafından ayrılan yedek akçelerinin muhasebe kayıt işlemlerini denetler.

Komitenin Toplantıları , Çalışması  ve Raporlama

Komite, pekiştirilmiş yıllık ve üç aylık  mali tabloları  incelemek için yılda en az dört kez toplanır. Denetim komitesi, görevlerini yerine getirmesine yardımcı olması için gerekirse Yönetim Kurulu başkanı, CEO ve diğer üst düzey yöneticiler ile toplantı düzenleyebilir. Komite, üst yönetim katılmadan iç denetimciler, bağımsız denetçiler/ mali müşavirler ile toplantılar düzenler, çalışmalarını denetler. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için önemli olduğu takdirde komite, Yönetim Kurulundan dışarıdan danışmanlık hizmeti alınması konusunda kaynak talep edebilir. Komite Yönetim Kurulu üyelerine, faaliyetleri ile ilgili yazılı rapor sunar.