MEVZUAT DANIŞMANLIĞI

Dış ticaret mevzuatımızda, özellikle Avrupa Birliği'ne uyum çalışmaları ve Uzakdoğu ülkelerinin Türkiye'nin iç piyasa dengelerini bozan fiyatlarla ürün sevkiyatı yapması sebebiyle korunma önlemlerinin çoğaltılması yoluna gidilmiştir. Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Ürün Güvenliği ve Denetimi, Haksız Rekabet, İthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulamaları, Kaçakçılıkla Mücadele vb. mevzuat işlemleri sürekli olarak değişiklik göstermekte ve güncellenmektedir. Mevzuat departmanımız bu değişiklikleri en iyi ve en hızlı şekilde takip ederek müşterilerimize bildirmekte ve geniş kapsamlı değişikliklerde de eğitim ve seminerler düzenlemektedir. Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile gümrük, dış ticaret, tarım, sağlık ve benzeri kurumların mevzuat değişiklerini içeren sirkülerle e-posta yolu ve web sayfamızdaki "Sirküler" bölümünde güncel olarak duyurulmaktadır.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz arasında;

 • İthal veya ihraç edilecek eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu tespit etmek,
 • Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) alınması,
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) çıkartılması,
 • Bağlayıcı tarife bilgisi dışında kalan kimyasal maddelere tarife bilgisi almak,
 • Gümrük Tarife Tespit Kurulu aralarında gümrük müşavirleri, kimyagerler ve GTİP uzmanlarının da bulunduğu 25 kişiden oluşmaktadır.
  Bu kişilerden 4 GTİP Uzmanı, 2 gümrük müşavir ve 6 kimyager GTİP tespitlerini fiilen yapmakla görevlidir. Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) belirleme çalışmaları çağa ayak uyacak şekilde, firmamız yazılımcıları tarafından geliştirilen “Tarife Yazılım Sistemi (UGM ERP)” üzerinden gerçekleştirilmektedir. Böylelikle, GTİP belirleme süreci tarife talep eden ve talebi karşılayan açısından en rahat, en hızlı, profesyonel, performans ölçümlerini ve ileriye dönük bilgi depolanmasını mümkün kılacak şekilde organize edilmiştir.
  Ayrıca sorunlu GTİP tespitleri için oluşturulan ve 5 asil üyenin görev yaptığı Gümrük Tarife Tespit Üst Kurulu'na ayrıca 6 kimyager ve 2 gıda mühendisi destek vermektedir.
 • Yetkilendirilmiş Yükümlülük ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında yapılan taleplerde rehberlik yaparak görüş ve önerilerde bulunmak.
 • Uzlaşma için firma tarafından yetkilendirme yapılması durumunda toplantılara katılma ve uzlaşma tutanaklarının imzalanması,
 • Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca, Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine müşterilerimizin işyerlerinde yapılacak denetime konu ithalatlara ait düzenlenen Değerlendirme Raporu'nda belirlenen hususlara karşı görüşler bildirmek,
 • Müşterilerimizin uluslararası eşya ticaretinde öğrenmek istedikleri gümrük ve dış ticaret konularında soru ve sorunlarına cevap vermek ve çözüm üretmek,
 • Müşterilerimizin gümrük idareleri ile ilgili gümrük vergilerinden kaynaklı oluşan ihtilaflı ek tahakkuk ve para cezalarına karşı, gümrük mevzuatında öngörülen İDARİ İTİRAZ prosedürlerini gerçekleştirmek, yapılan itirazların müşteri aleyhine karara bağlanması durumunda, idari işlemin iptali için İDARİ YARGI nezdinde dava açılması yönünde danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Müşterilerimizin dış ticarete yönelik sorularının yasal düzenlemeler doğrultusunda karşılanması, oluşan veya oluşabilecek sorunların çözümlerine yönelik verilerin tespit edilerek kısa süre içinde sorunun giderilmesine yardımcı olmak bulunmaktadır.

 HUKUKİ DANIŞMANLIK

Dış ticaret, gümrük ve bankacılık mevzuatının karmaşıklığı bir yana sürekli değişiklik göstermesi, hukuk hizmetlerinde uzmanlığı ile ilgili mevzuat ile genel hükümleri arasında bağlantı kurabilmeyi zorunlu hale getirmektedir. Verilen bu hukuk hizmetleri, firmalarımız için aynı zamanda bir güvence olup konunun kaçakçılık suçlaması boyutuna ulaşmamasının da teminatını oluşturmaktadır.

ÜNSPED, bünyesinde oluşturduğu hukuk servisi ile hizmet verdiği firmaların gümrük ve dış ticaretle ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklarını, özellikle Gümrük Hukuku, Taşıma Hukuku, Ticaret Hukuku konularında uzmanlaşmış hukukçu kadrosu ve zengin emsal karar arşivi ile çözmeye çalışmaktadır.

Gümrük idareleri ile hizmet verdiği firmalar arasında çeşitli nedenlerle ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklar, idari itiraz veya dava yolunun tüketilebilmesini teminen bilgisayar ortamında takip edilmekte, özellikle idari itiraz ve dava açma süreleri konusunda hizmet verdiği firmalara gerekli uyarıları yapmaktadır.

Ticaret ve taşıma hukukuna ilişkin hususlarda ise taşıyıcılar ile hizmet verdiği firmalar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda hukuki ve cezai yönden atılması gerekli adımlar konusunda destek sağlamaktadır.

Ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklar, firma bazında tek merkezden kontrol ve takip edilerek arşivlenmekte, uyuşmazlığın başlamasından sonuçlanmasına kadar her safhası izlenerek firmaya ve gümrük idaresine bilgi verilmektedir. Ayrıca kurduğumuz altyapı ile ilgili firmaların hukuki sürecinin tamamını kontrol etmesine olanak tanımaktadır.