BİR BİLENE SORDUK

YYS BELGESİ NASIL ALINIR?

UGM

Bilal ALTUNTAŞ

Gümrük Müşaviri / Danışmanlık Hizmetleri Dep.Müdür Yrd. 

YYS Belgesi Nedir?

Kısa ismi YYS belgesi olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlara verilen belgedir. Başvuru yapılması için aşağıda belirtilen koşullara sahip olduğunu tevsik edilmesi gerekmektedir.

  • 1-Şirket ortakları ile yönetim kurulu üyeleri ile temsile yetkili kişiler hakkında ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması. Gümrük mevzuatı açısında kesinleşmiş tahakkuk veya cezası bulunmaması, vergi mevzuatı açısında borcu bulunmaması, sosyal güvenlik mevzuatı açısında borcu olmaması, başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gümrük idaresinde en az yüz adet beyan kapsamında işlem yapılmış olunması,
  • 2-Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir olduğunun Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistemin yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması,
  • 3-Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması,
  • 4-Başvuru sahibinin uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını göre yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.
  • 5-Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan geçerli ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının olması,

YYS Belgesi İçin Nereye Başvurulur?

Kaydıyla firmanın bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne resmi başvuru yapılır. Bölge Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucunun olumlu bulunması halinde başvuru Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirmenin uygun bulunması halinde firmanın yerinde incelemesi için Bakanlık Teftişe Kuruluna sevk edilir. Teftiş kurulu tarafından görevlendirilen Müfettişlerce yapılan teftiş sonucunun olumlu rapora bağlanarak, Bakanlığa buradan da YYS belgesi düzenlenerek firmasına teslim edilmek üzere başvuru yapılan Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Bölge Müdürlüğü de belgeyi düzenleyerek basitleştirilmiş işlemlerden faydalanma yetkileri bilge sistemine tanımlanarak belge firmasına teslim edilir.