BİR BİLENE SORDUK

OKSB BELGE ALIMI HAKKINDA

UGM

Bilal ALTUNTAŞ

Gümrük Müşaviri / Danışmanlık Hizmetleri Dep.Müdür Yrd.   

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB)

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi kısa adıyla OKSB, Gümrük Mevzuatına göre yapılan işlemlerde kolaylık ve basitleştirilmiş işlem sağlayan bir belgedir.

OKSB belgesi almak için kısaca 2 (iki) yıldır şirketinizin faaliyette olması, 30 (Otuz) çalışanı olması ve 1 (Bir) Milyon USD tutarında ihracat yapmış olmanız yeterlidir. Diğer evraklar her firmanın hazırlayabileceği nitelikte kolay evraklardır.

İhracat yapmıyor sadece ithalat yapıyorsanız sorun değil; 6 (Altı) Milyon USD tutarında ithalat yapmışsanız OKSB belge alım başvurusu yapabilirsiniz.

OKSB belgesi kendi içerisinde iki türe ayrılmaktadır.

Birinci OKSB; sadece ihracat 1000 rejimlerin mavi hattan işlem gördüğü diğer tüm hakların belge alımı ile birlikte verildiği bir belgedir.

İkinci OKSB; Tebliğin 42/A maddesine istinaden alınmış olan bir belgedir. Bu belge, birinci tür belgeye göre daha çok faydaların olduğu, ihracat 1000 rejimlerin yanında 3151-1040 gibi diğer rejimlerin de yapılan ihracat beyannamelerin mavi hattan işleme gördüğü Dahilde İşleme kapsamında yapılan ithalatlarda yapılan ayniyat işlemlerinde muaf olmanızı sağlamaktadır. Kapasite raporu, 5 (Beş) Milyon USD ihracat yapmış olmanız başvuru için yeterlidir.

Aşağıda OKSB belge alımı için gerekli olan bilgi ve belgeler sunulmuştur.

OKSB belge alımı için Özel Şartlar:

 

OKSB için: (İhracatın sadece 1000 rejimi mavi hattan işlem görür.)

1- En az 30 çalışan istihdam etmek

2- Bir yıl içerisinde 1 (Bir) Milyon FOB USD ihracat yapmış olmak ya da

    Bir yıl içerisinde 6 (Altı) Milyon USD ithalat-ihracat yapmış olmak

3- En az 2 (iki) yıldır şirketin faaliyette bulunması

OKSB (Gelişmiş Versiyon) için: (42/A) (İhracatın tüm rejimleri (1000-1040-3151(Dahilde işlemeli ihracatlar) ) mavi hattan işlem görür, İthalatta sarı hat oranı yüksek olur.)

1-İmalatçı olmak (Kapasite Raporu sunmak)

2-Bir yıl içerisinde 5 (Beş) Milyon FOB USD ihracat yapmış olmak ya da

   Bir yıl içerisinde 20 (Beş) Milyon USD ithalat-ihracat yapmış olmak

3-100 (Yüz) İşçi çalıştırmak

 

Not: Yukarda belirtilen FOB USD ihracat tutarlarının belirlenmesinde Grup Firmaları ve DTSŞ aracılığıyla yapılan ihracatlar firmanın ihracat tutarlarına dahil edilir. Ancak, aracı firmalar ile yapılan ihracatlar, ihracat performansının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

1- Bir Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) ile OK1 Tespit Sözleşmesi yapılarak. Aşağıdaki evraklar YGM' ye sunuluyor:

OKSB Başvurusu Gerekli Belgeler

(OK1 Tespit Sözleşmesi Yapılmış YGM ye Sunulan)

1) OK1 Tespiti Talep Formu

2) Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu

Not: Ticaret Sicil Numaranıza istinaden Ticaret Sicil Memurluğundan alınır.

3) Adli Sicil Belgeleri (TC Vatandaşları için) - 2 Ay

Not: Adliyeden, Resmi Kuruma verilmek üzere arşiv kayıtlı olarak alınması gerekmektedir.

E-Devlet şifresi ile internetten alınan adli sicil belgeleri (Sabıka Kaydı) geçerlidir.

4) SGK Borcu Yok Yazısı ya da “E-Borcu Yoktur Belgesi” - 1 Ay

Not: SGK e-borcu yoktur üzerinden alınması yeterlidir.

5) Vergi Borcu Yok Yazısı - 2 Ay

Not: İnternet vergi dairesi üzerinden ‘’diğer’’ seçeneği kullanılarak borcu yoktur yazısı alınması yeterlidir

6) Performans ve Güvenilirlik Belgesi

Not: YGM ile sözleşme yaptığınız ayın ilk gününden geriye dönük son iki dönem olarak alınması gerekir. Bağlı bulunduğunuz ihracatçı birliğinden alınmalıdır. (İTKİB -İMMİB – EİB birliklerinde e-işlem üzerinden alınmaktadır.)

7) YMM Raporu

Mali yapıya ilişkin YMM raporu, yeminli mali müşavir tarafından, şirketin son 2 yılı esas alınarak ve mali tabloları incelenerek, karşılaştırmalı olarak hazırlanmış ve olumlu sonuca bağlanmış olmalıdır.

-Rapor yeminli mali müşavir tarafından ıslak mühürle onaylanmış olmalıdır.

-Kurumlar vergisi tasdik raporları kabul edilmemektedir.

8) SGK Çalışan Sayısı Yazısı – 1 Ay

9) Güncel İmza Sirküleri (Aslı ya da Islak Kaşe-İmzalı Örneği)

YGM tarafından olumlu tespit raporu hazırlandıktan sonra 5 iş günü içerisinde Yetkili Bölge Müdürlüğüne ekli evraklarla başvuru yapılıyor.

Statü Belgesi Başvurusu Sırasında Yetkili Bölge Müdürlüğüne Sunulacak Belgeler

 

1- Başvuru Formu Ek-9 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuru Formu

2- OK-1 Tespiti için düzenlenmiş olumlu tespit raporu

3- Ayrıca talep edilmesi halinde: Onaylanmış İhracatçı Yetkisi için Tespit Formu ve Taahhütname

4- Ayrıca talep edilmesi halinde: Götürü Teminat Başvuru Formu

OKSB belge alındığında hangi faydalar olacağını aşağıda bulabilirsiniz.

OKSB FAYDALARI

1-Mavi Hat: Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip kişilerin yalnızca “1000” rejim kodu ile yapılan ihracatta yararlandığı, eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Buna istinaden eşyalarınız belge kontrolü ya da fiziki muayeneye tabi tutulmadığından beyannamenin elektronik ortamda “Hat Bildir” işlemi yapılmakta ve kağıtsız olarak gümrük işlemleri tamamlanarak zamandan tasarruf edilmektedir.

2-Eksik belge ve bilgiyle beyan: Aşağıda sayılan belgeler eksik olduğunda 1 ay içerisinde aslını sunmak kaydıyla fotokopisiyle işlem yapılabilmektedir. Özellikle menşe ve serbest dolaşım gibi vergi muafiyeti sağlayan belgelerin aslı olmadığında normal firmalar gümrük vergilerini ödeyip daha sonra belge aslına istinaden vergi iadesiyle uğraşırken. Statü Belgesi sahibi firma fotokopi menşe yada serbest dolaşım belgesiyle gümrük vergisi ödemeden işlemlerini tamamlamaktadır.

  1. a) Orijinal fatura
  2. b) A.TR dolaşım belgesi
  3. c) Menşe ispat belgeleri
  4. d) Ödeme şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi
  5. e) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu

3-Onaylanmış İhracatçı Yetkisi: TOBB’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım belgesi düzenleme. Bu yetkiye istinaden Avrupa Birliğine ATR'li ihracat yaptığınızda standart 5 nüshalık ATR yerine, fiyatı daha ucuz olan 3 nüshalık ATR kullanılmakta ve ATR'ye Onaylanmış İhracatçı Yetkisine istinaden firmanın özel mührü basılarak Ticaret Odasına tasdik yada gümrüğe vize işlemi yaptırılmadan ATR düzenlenmektedir. Bunun için geriye dönük bir yıl içerisinde en az 50-Adet ATR’li işlem yapılmış olması gerekir.

4-Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma: Ambara yada geçici depolama yerine boşaltılması riskli, kaybolma ihtimali olan veya acil ihtiyaç duyulan eşyanın işlemlerinin taşıttan indirilmeden taşıt üstünde tamamlanarak gümrükten çekilmesini sağlayan bir sistemdir.

5-Götürü teminat sistemi: Eşyanın gümrük vergileri ve sair vergilerinin teminata bağlanmasını gerektiren bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesini sağlayan sistemdir.

6-Kısmi teminat sistemi: Dahilde İşleme, Gümrük Antrepo, Geçici İthalat ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimlerinde gümrüğe verilmesi gereken teminatlar indirimli olarak uygulanarak firmaya ekonomik avantaj sağlar.

        OKSB Sahipleri:

    —Dahilde İşleme Rejiminde

    —Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerinde teminat öder.

7-Gelişmiş OKSB (42/A)- 1- “1000” dışında kalan rejim kodlu ihracat beyannameleri yapılacak risk analizi sonuçlarına göre mavi hatta işlem görebilir.

2-Normal Onaylanmış statü belgesi sahiplerine göre daha az muayeneye tabi tutulabilir.

3-Ayniyet Tespitinde farklı uygulama

OKSB belgesi için öneriler

1-Öneri

2019 yılı başından OKSB belge alımı için gerekli olan işçi sayısının 30 (Otuz) işçi olarak revize edilmesi, OKSB belgesinin, Tebliğinin 42/A maddesine istinaden belge alımı için Kapasite Raporu ve işçi sayısının 100 işçi olarak revize edilmesinin,

Ülkemizin İhracatını 2023 yılında 500 Milyar USD ihracat hedefi ile uyumlu olmadığı,

Küçük Orta Büyük Ölçekli işletmelerinden (KOBİ) mikro işletmelerin en düşük işçi sayısı 10 (On) işçi olduğu hesaplandığından 29 (Yirmidokuz) işçiye kadar çalışanı olan işletmelerin gümrük hizmetlerinden kaynaklı rekabet güçlerinin ve maliyetlerinin artırdığı,

OKSB belge alımı için gerekli olan işçi sayısı şartının Gümrük Mevzuatına göre daha yetkin bir belge olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) başvuru şartlarında yer almadığı,

yukarıda bilgiler ışığında; OKSB belge alımı için gerekli olan işçi sayı gerekliliğinin bir kez daha gözden geçirilmesinde fayda olacağı kanaatindeyim.

2-Öneri

OKSB sahibi olan firmalar için Onaylanmış Kişi Statü Belgesine İlişkin, Tebliğin 42/A. Maddesinin 5.fıkrasına istinaden firmanın temsili yetkili kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin, bu bölümde yer alan “beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmez” hükmü gereği OKSB sahibi firmaların ihracatları için mavi hattan işlem yapılmasına engel olunmaktadır.

OKSB belgesinin süresinin 2 (iki) yıl olduğu ve dava süreçlerinin uzun sürmekte olduğu bilindiğinden, tebliğinin bu maddesindeki ‘’dava açıldığının öğrenilmesi’’ ifadesinin Gümrük Yönetmeliğinde olduğu gibi KESİNLEŞMİŞ olarak değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyim.

Kaynak:         

4458 sayılı Gümrük Yönetmeliği (22 ila 26. maddeleri)

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No.1)