Gündem ve Güncel Bilgiler

YYS'ye İlişkin Yeni Düzenlemeler - Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğindeki Değişikliklikler

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN  KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE AİT ÖZETLER

YYS

İmalatçı olmak veya son bir yılda aşağıdaki şartlardan herhangi birinin karşılanması gerekir.

**5 milyon USD ihracat yapmak.

**20 Milyon USD ithalat ve ihracat

**20 Milyon Usd ithalat yapmış olmak

YYS SAHİBİ OLAN FİRMALARA DAHA ÇOK İHRACAT ODAKLI AYRIŞTIRMAYA YÖNELİK OLARAK YYS-I VE YYS -II STATÜLERİ GETİRİLDİ.

-YYS-I Belgesi için

**İmalatçı olmak. (Kapasite raporu)

**YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

**YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde ortalama olarak en az elli işçi istihdam ediyor olmak veya YYS-I statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-I statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari on milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

 -YYS-II Belgesi için

 **İmalatçı olmak- (Kapasite raporu)

**YYS-II statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari bir milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

**YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde ortalama olarak en az otuz işçi istihdam ediyor olmak veya YYS-II statüsü başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya YYS-II statüsü başvurusunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak.

Not 1 : YYS-I ve YYS-II statüleri sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyası, bu statülere sahip olmayan sertifika sahiplerine göre daha az belge kontrolüne tabi tutulabilir

Not 2 : YYS-I ve YYS-II statüleri sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı ithalat ve ihracat eşyası, bu statülere sahip olmayan sertifika sahiplerine göre daha az muayeneye tabi tutulabilir.”

YYS SAHİBİ FİRMALARIN ÜÇ YILDA BİR YAPMAK ZORUNDA OLDUKLARI ÖN İZLEME 3 YILDAN 5 YILA ÇIKARILDI.

**31/12/2016 tarihinden önce adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olan firmaların, 159 uncu ve 160 ıncı maddeler kapsamında yapılacak ikinci izlemeleri 2024 yılı içerisinde yapılacak. 2024 yılı içerisinde ikinci izlemenin yapılacağı tarih, sertifikanın düzenlendiği gün ve ay dikkate alınarak hesaplanacak.. 2024 yılından sonra her beş yılda bir yapılacak izlemede izlemenin yapılacağı tarih sertifikanın düzenlendiği gün ve ay dikkate alınarak hesaplanacak.

**Beş Yıldan az süredir sertifika sahibi olan firmalar için yerinde izleme faaliyeti, beş yıllık sürenin doldurulmasını müteakip bir kez ve devamında sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren her beş yılda bir gerçekleştirilir.

FAALİYET RAPORU

**Ek-22A formu güncellenmiştir.

**Birinci fıkra uyarınca düzenlenecek faaliyet raporunda, ihracat ve ithalat beyannamelerinin, Ek-22/A’da yer alan unsurlar çerçevesinde yapılacak geriye faaliyet raporuna konu edilecek beyanname sayısı elliden az olmamak şartıyla toplam beyanname sayısının en az yüzde beşi olarak belirlenir.

**Düzenlenen faaliyet raporları gümrük idaresince ibrazı istenildiğinde sunulmak üzere firma bünyesinde saklanır. Bölge Müdürlüğüne teslim etme zorunluluğu kalkmış oldu.

Not 1: Faaliyet raporunu bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde Bölge Müdürlüğüne ibraz etmesi gereken firmalar tarafından, faaliyet raporu değişiklikten önceki Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanabilir. Ancak bu durumda rapor Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmez.

Not 2 : 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ve kurumlar ile Bakanlıkça uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından bu madde uyarınca faaliyet raporu düzenlenmez. Olarak hüküm altına alındı.

SONRADAN KONTROL

Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemleri Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında sonradan kontrole tabi olma zorunluluğu getirildi.

 YENİ YYS BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR:

 **EK-1A Başvuru Formu revize oldu

 **EK-2 Soru Formu revize oldu

 Soruların daha anlaşılır ve net olduğu yeni soru formu oluşturuldu.

 Daha önce 12 bölüm olan soru formu 13 Bölüm (Başka Firmaya ait tesislerdeki işlemler) olarak revize oldu.

 ** Evrak asılların ibraz edilme zorunluğu kalkmış oldu.

 **YYS başvurularında Kapasite raporu olamayan firmalar için geriye dönük bir yıl içinde aşağıdaki belirtilen ithalat veya ihracat rakamlarından herhangi birinin karşılanması gerekliliği 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı.

5 Milyon USD ihracat yapmış olmak

20 Milyon USD ithalat +ihracat

20 Milyon USD ithalat yapmış olmak gerekiyor.

 YYS SAHİBİ OLAN FİRMALARA TESİS EKLEME

Tesis ekleme için ek-24 formu getirildi.

Mevcut tesislerin fiziki yapılarında değişiklik olduğunda ya da yeni tesis açılması veya 6 aydan daha uzun kiralanması durumunda sertifika sahibince Ek-1/A başvuru formu ile Ek-24’te yer alan tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formu ile Bölge müdürlüğüne başvuru yapılır. Bölge Müdürlüğünün inceleme heyeti tarafından sonuçlandırılır.  Ancak tesis 6 aydan daha kısa süreliğine kiralandıysa Ek-24 tesis bildirimi ve tesis yeterlilik tespit formunun ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.,

 İHRACAT YERİNDE GÜMRÜKLEME

 **İhracat yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın herhangi bir taşımacı tarafından taşınabilmesi yönünde düzenleme yapıldı.

**Ayniyet tespitine ilişkin mevcut uygulamayla çelişen bir hüküm olduğu için de ‘’İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında “3141” ve “3151” rejim kodun yapılmayacağına ilişkin madde kaldırıldı.

**İhracatta yerinde gümrükleme iznini haiz yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın; ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edecekleri kendilerine ait eşya ile sınırlı olmak kaydıyla, transit rejimine tabi eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın kendilerine ait ihracatta yerinde gümrükleme tesislerinden sınır gümrük idaresi veya Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışındaki varış noktasına transit rejimi kapsamında sevkine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek üzere izinli gönderici olarak işlem yapma yetkisi verilir. Ancak;

  1. a) Bu kapsamda işlem yalnızca 59 uncu madde uyarınca yetkilendirilmiş olan firmaya ait tesislerde yapılabilir.
  2. b) Bu kapsamda işlem yapılacak eşyanın göndericisinin izin sahibinin kendisinin olması ve eşyanın ihracatına ilişkin beyanın kendisi tarafından (a) bendinde sayılan tesislerde verilecek olması gerekir.

 İTHALAT YERİNDE GÜMRÜKLEME

 Uygulamaya yönelik revizeler yapıldı.

 İthalat yerinde gümrükleme izni kapsamında  işlem yapabilmek için YYS-I statüsüne sahip olma şartı eklenmiştir.

İSO BELGELERİ (9001-27001)

1-Yönetim ofisi.

2-Gümrük işlemlerine konu eşyanın konu olduğu muhasebe ve arşiv ofisleri.

3-Bilgi işlem ofisi.

4-İthal girdi kullanılmadan ve sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın üretildiği üretim tesisleri hariç olmak üzere üretim tesisi.

5-Eşyanın ihraç edilmeden önce depolandığı, elleçlendiği depo/tesis.

6-Eşyanın ithal işlemleri gümrük idaresinde veya gümrük idaresince yetkilendirilen başka bir yerde tamamlandıktan sonra doğrudan getirilerek konulduğu ilk depo/tesis.

Bu faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesisleri için alınması zorunluğu getirildi.

18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında askeri yasak bölge ve askeri güvenlik bölgesi olarak belirlenen yerler içerisinde faaliyet gösteren firmaların, bu bölgede yer alan bina ve tesisleri için ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikası aranmayacağı belirtildi.

 

GİK Yönetmeliği Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar

GİK Değişikliklerine İlişkin Karşılaştırma Tablosu