SİRKULER_21_472

29/06 2021

Sirkuler_21_472

Kısa Konu: Yatırım Teşvik Kararında değişiklik yapıldı

Konu:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305) da önemli değişiklikler yapıldı.

- gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek makine ve teçhizat listesi eşya tanımları ve GTİPlerin de belirtildiği EK-8 olarak Karar'a eklendi. 

- Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın teşvik belgesi kapsamında ithal edilemediği yatırımlara çimento yatırımları eklendi.

Ayrıca  EK-8'de bulunan eşyanın da kullanılmış-yenileştirilmiş olarak teminine izin verilmeyecek.

-İlan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları Öncelikli yatırım konuları arasına alındı.

-Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayiine yönelik yatırımlarda " sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması" ve " Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması" şartları aranmayacak.

-Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarları 2022 yılından itibaren ;1 inci ve 2 nci bölgelerde üçmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise birmilyon beşyüzbin Türk Lirası olacak.

-Faiz veya kâr payı desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği ,Sigorta primi desteği, Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar  başlıklı maddelerde de bazı değişiklikler yapıldı.

Kararda yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu eklidir.


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)

Kaynak: 29 Haziran 2021 Tarihli ve 31526 Sayılı Resmî Gazete

İndir