SİRKULER_21_771

20/11 2021

Sirkuler_21_771

Kısa Konu: Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatında Kontrol Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken Belgeler ile Bunlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2021/28)

Konu:

Veteriner tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki ürünler ile üreme ürünleri hariç Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalatında kontrol belgesi ve ithalat aşamalarında sunulması gereken belgeler ile bunlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2012/12 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. Bu kapsamdaki işlemlere ilişkin olarak 2021/28 sayılı Tebliğ yürürlüğe girdi.

Geçerlilik süresinin belirtilmediği Veteriner sağlık sertifikalarında uygulanacak geçerlilik sürelerinde değişiklik yapıldı.

Sertifikada süre belirtilmediği takdirde, sertifika düzenlendiği tarihten itibaren, havayolu ile gelen sevkiyatlarda on beş gün, karayolu ile gelenlerde otuz gün, demiryolu ile gelenlerde altmış gün, denizyolu ile gelenlerde yüz yirmi gün geçerli olacak.

 Kontrol belgesi aşamasında sunulması gereken belgeler listesinden "Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı imza sirküleri" ve   "Ticaret Sicil Gazetesi / faaliyet belgesi " çıkarıldı. Bu aşamada proforma fatura veya fatura ibrazı da zorunlu olmayacak.

Doğrudan tüketiciye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak veteriner kontrollerine tabi ürünler için etiket taahhütnamesi aranmayacak.

Ön bildirim ve Kontrol Belgesi başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın elektronik kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithaline ilişkin işlemler, yeni Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12) hükümlerine göre yürütülecek.

Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatında Kontrol Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken Belgeler ile Bunlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2021/28)

Kaynak: 20 Kasım 2021 Tarihli ve 31665 Sayılı Resmî Gazete

İndir