SİRKULER_21_043

11/01 2021

Sirkuler_21_043

Kısa Konu: Üretim Girdisi Muafiyet Belgesi İşlemleri

Konu:

Ticaret Bakanlığı tarafından 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/9) ile “Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/25) kapsamında Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen “Üretim Girdisi Muafiyet Belgesi” işlemlerine yönelik uygulama usul ve esaslarını belirleyen Genelgeler yayımlanmıştır.

İlgili genelgelere ulaşmak için  tıklayınız.

Üretim Girdisi Muafiyet yazısı için sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın web sitesinde "E-Hizmetler" sayfasında İl Müdürlükleri bölümünde yer alan "Üretim Girdisi Muafiyet Başvuru Formu"nu doldurarak başvuruda bulunması gerekmekte.

İlgili Tebliğlerde konuya ilişkin olarak;

"Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve bu Tebliğ ekinde (EK-2) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için anılan Bakanlıkça ya da anılan Bakanlıkça yetkilendirilecek olan kuruluşça üretim girdisi muafiyetine yönelik yazı düzenlenir. Düzenlenen yazının elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Bu kapsamdaki muafiyet yazısının düzenlenmesinin ve sonradan kontrolünün usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir. TAREKS’e üretim girdisi muafiyet yazısı yerine usulsüz belge yüklenmesi veya muafiyetten usulsüz yararlanıldığının tespiti durumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek bir süre için firmaya muafiyet yazısı düzenlenmez ve var olan muafiyet yazısı iptal edilir."

hükmü bulunmakta.
Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İndir