SİRKULER_21_281

05/04 2021

Sirkuler_21_281

Kısa Konu: TPS - İzin Süresi Dışında İhracat - GK 241

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında;

Dahilde işleme izinleri kapsamında 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin 3/(h) ve 4/(h) bentlerinde belirtilen süreler içerisinde işlem tesis edilebilmesini teminen Tek Pencere Sisteminde Dahilde İşleme İzni için verilen orijinal sürenin (ve bu süreyi müteakip varsa 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği kapsamında verilecek ek sürelerin) sonunda bir defaya mahsus olmak üzere, gümrük idaresince herhangi bir işleme gerek olmaksızın sistem tarafından otomatik olarak 2 aylık ilave işlem süresi tanınmakta olduğu,

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin 3/(h) ve 4/(h) bentlerinde yer alan cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla bu ilave 2 aylık süre içerisinde izin kapsamında beyanname tescil edilmesine sistem tarafından izin verildiği, söz konusu 2 aylık sürenin bitimini müteakip beyanname tesciline izin verilmediği,

izin süre sonundan itibaren beyanname tescil edilmesine sistem tarafından otomatik olarak izin verilen 2 aylık sürenin, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 21 ila 27 nci maddelerinde yer alan ek süreler ile karıştırılmaması gerektiği belirtilmektedir.


Kaynak: GGM

İndir