SİRKULER_21_180

01/03 2021

Sirkuler_21_180

Kısa Konu: Tekstil ve deride TAREKS üzerinden azo boya ve kimyasal denetimlerine başlandı

Konu:

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26)” kapsamında yer alan ürünlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden denetimleri 1 Mart 2021 tarihi itibariyle başladı.

Ürünlerin azo boyar madde ,Dioktikalay bileşikleri, Krom VI ve fitalat içerikleri yönünden kontrolleri artık   beyanname tescilinden önce TAREKS üzerinden yapılacak başvuruya göre yapılacak. Daha önce bu kontroller beyanname işlemlerinin bitişi sonrasına gerçekleştiriliyordu.

Ekli  denetim kılavuzuna göre;

İthalat denetim başvuruları  gümrük beyannamesinin tescili öncesinde  TAREKS üzerinden yapılacak.

Fiili denetimden muaf olan ürünler;

a. A.TR belgesine sahip (riskli bulunan durumlar hariç)

b. Geri gelen eşya muhteviyatı (riskli bulunan durumlar hariç)

c. 9/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük  Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen ürünler.

Gerekli dokümanların, başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu dokümanların eksik olması durumunda ve firmanın bu başvuruyu devam ettirmek istemesi halinde firmaya sistem tarafından ilave 10 iş günü süre verilir. 

Fiili denetime yönlendirilmesi halinde denetim  aşağıda belirtilen hususlardan birkaçını kapsayacak şekilde yapılacak.

- TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü

-Kapsam Kontrolü ve/veya Belge Kontrolü

-Fiziki Muayene

- Laboratuvar Testi

GTİP olarak Tebliğin ekinde (Ek-1) yer almakla birlikte, ürünün imal edildiği materyallerin niteliğine göre testlerin yapılamadığı ürünler kapsam dışıdır. Fiili denetime yönlendirilerek teste gönderilen ürünlere ilişkin, ürünün niteliğinden kaynaklı olarak akredite laboratuvar tarafından testlerin yapılamadığına ilişkin ilgili Bölge Müdürlüğüne bir yazı iletilmesi durumunda başvuru kapsam dışı sonuçlandırılacak.

Firmalar tarafından Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin “Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar” başlıklı Ekinde (Ek-17) belirtilen limitlere uygun olarak test raporu sunulması gerekmektedir.

Test raporu sunulamayan ya da Denetmen tarafından ürünlere yönelik sunulan test raporlarından şüphe duyulması (illiyet bağı kurulamaması, çelişkili durumlar) hallerinde, ithalatçının talebi doğrultusunda ve masrafları ithalatçı tarafından karşılanması şartıyla denetmenlerce ürünlerden numune alınarak teste gönderilecek.

Kaynak: UGM

İndir