SİRKULER_19_772

12/12 2019

Sirkuler_19_772

Kısa Konu: Sermaye Hareketleri Genelgesinde değişiklik ( akreditifin iskonto ettirilmesine ve lisanssız üretim tesislerinin devralınması durumunda döviz kredisi kullandırılması)

Konu:

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 02.12.2019 tarih ve 504169 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesine, akreditifin iskonto ettirilmesine ve lisanssız üretim tesislerinin devralınması durumunda döviz kredisi kullandırılmasına ilişkin fıkralar eklenmiştir.

a) "Türkiye’deki bankaların ve finansal kuruluşların gayrinakdi kredi tesis etmeleri" başlıklı 50'nci maddesine akreditifin iskonto ettirilmesine ilişkin aşağıdaki 6'ncı ve 7'nci fıkra eklenmiştir.

Eklenen fıkralar

(6) Yurt içinde yerleşik bir bankanın açtığı vadeli ithalat akreditiflerinin, yurt dışındaki ihracatçılarca akreditifi açan bankaya gayrikabili rücu iskonto ettirilmesinin talep edilmesi durumunda, ithalatçıdan mutabakat alınması ve ithalatçının bu Genelgede yer alan döviz kredisi kullanım koşullarını sağlaması kaydıyla vadeli ithalat akreditifi nakdi döviz kredisi olarak değerlendirilir ve nakdi döviz kredilerine ilişkin hükümler uygulanır. Bu çerçevede, akreditifi açan banka tarafından bu Genelgenin 17 nci maddesi uyarınca Risk Merkezine döviz kredisi kullanımına ilişkin bildirim yapılmasının ardından yurt dışındaki ihracatçının gayrikabili rücu iskonto talebinin karşılanarak iskonto bedelinin döviz olarak ödenmesi mümkündür.

(7) İthalat işlemleri kapsamında yurt içinde yerleşik bankalar tarafından aval verilmiş poliçe ve bonoların yurt dışındaki alacaklılarca gayrikabili rücu iskonto ettirilmesi durumunda bu Genelgenin nakdi döviz kredilerine ilişkin hükümleri uygulanır.

b) “Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler” başlıklı 21'inci ve 40'ıncı maddesine lisanssız üretim tesislerinin devralınması durumunda döviz kredisi kullandırılmasına ilişkin olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Eklenen fıkra:

c) Lisanssız üretim tesislerinin devralınması durumunda, hisseleri devralan tüzel kişilere, söz konusu üretim tesislerini ve kredi bakiyelerini devralmak şartıyla, devir işlemleri sonrasında, bu fıkra kapsamında döviz kredisi kullandırılması mümkündür. Bu kapsamda kullandırılacak kredi tutarı ile devralınan şirketlerin kredi bakiyelerinin toplamı bu fıkranın (b/2) bendinde belirtilen tutarı geçemez.

Sermaye Hareketleri Genelgesi eklidir.

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı

İndir