Amacı

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek.

 1. Komite Yapısı ve Üyelik:

  Şirket Yönetim Kurulu üyelerini toplam sayısı ile bağımsız üye sayısı sınırlı olduğundan Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesi ile teknik konularına göre yeteri kadar Yönetim Kurulu Üyeleri dışı üyelerden oluşur. Komitelerin üyeleri, İç Yönetmeliğin Yönetim Kurulunca onayını müteakip Yönetim Kurulunca seçilecek ve Yönetim Kurulu kararını müteakip faaliyetine başlayacaktır.

 2. Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

   1. Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
   2. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısı ile bütünleşmesini ve etkinliğini takip eder,
   3. Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
   4. Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için Yönetim Kuruluna sunar, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.
 3. Komitenin Toplantıları, Çalışması ve Raporlama:

  Komite yılda en az iki kere toplanır ve tavsiyelerini sunmak üzere uygun gördüğünde Yönetim Kurulu başkanı veya CEO’yu davet edebilir. Komite, faaliyetleri hakkında hissedarlara ve Yönetim Kurulu üyelerine rapor verir.