Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.

Madde bazında değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu eklidir.

Öne çıkan bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir;

-  İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapılmasına ilişkin hükümler kaldırıldı.

- 01.01.2023'de yürürlüğe girecek olan değişikliğe göre ise ;

42A maddesindeki kapsamındaki başvurularda en az yüz  işçi istihdam şartındaki zaman kısıtı geriye dönük bir aydan bir yıla çıkarılıyor.

İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, onaylanmış kişi statüsü başvurusu ile 42A  maddesindeki kolaylaştırmalardan yararlanma izin başvurusunun eş zamanlı yapılması durumunda, OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla, sadece beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırma iznine başvurulması halinde ise yetkili bölge müdürlüğüne başvuru yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı dikkate alınacak.

42A kapsamında işçi sayısı şartının sağlanmasında grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları yerine işçi sayısı dikkate alınacak.

-  Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin askıya alınması hallerinde uygulanacak usulsüzlük cezası sekiz kat olarak uygulanacak.

-  Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi sahibinin  beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına izin verilmeyecek.

- Tebliğe eklenen geçici maddeye göre 1/1/2023 tarihi itibarıyla mevcut ve geçerli bir onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında 42/A maddesi uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma hakkı bulunan kişiler için, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olma koşulu aranmayacak.

-Tebliğin uygulama yetkisinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne verildiğine ilişkin "yetki" maddesinde değişiklik yapıldı.

- Sonradan kontrol maddelerinin uygulamasında değişiklikler yapıldı.

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

Kaynak: 30 Mayıs 2022 Tarihli ve 31851 Sayılı Resmî Gazete

indir İndir