SİRKULER_21_200

06/03 2021

Sirkuler_21_200

Kısa Konu: Muratbey Gümrük Müdürlük Emri (2021/05)-Arşiv Beyanname Teslimi

Konu:

Muratbey Gümrük Müdürlüğü Beyannamelerin Arşiv nüshalarının teslimine ilişkin bir müdürlük emri çıkardı.
2021/5 sayılı Müdürlük emrinde;

1-Basitleştirilmiş üsulde (Taşıtüstü) işlemi biten Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin Supalan Gözetim Memurlarınca alınarak arşive teslimi,

2- Geçici Depolama alanlarında işlem gören Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin arşiv memurunca "Arşiv Nüshası Teslim Alındı" kaşesinin tatbik edilmesine müteakip eşyanın tesliminin sağlanması, takibin geçici depolarda görevli ambar memurlarınca yapılması,

3-Antrepolarda işlemleri tamamlanan antrepo beyannameleri ile "KAPANMIŞ" statüde bulunan ithalat beyannamelerinin arşiv nüshası teslim alınmadan eşyanın antrepo işleticisince teslim edilmemesi,

4- Antrepoda teslim alınan Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin ve Antrepo beyannamelerinin mutlak surette 15 günde bir antrepo işleticisi ve antrepoda görevli YGM personeli tarafından müştereken arşive tutanak ile tesliminin yapılması ve bu tutanakların en az iki nüsha halinde tanzimi ile tutanakların hem arşivde hem de antrepoda muhafaza edilmesi

gerektiği belirtilmektedir.

Kaynak: İGMD

İndir