SİRKULER_20_870

18/11 2020

Sirkuler_20_870

Kısa Konu: Mikro İhracata Vergi Teşviki

Konu:

7256 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun vergi matrahının tespitinde beyanname üzerinde yapılabilecek indirimlerin belirlendiği 89 uncu maddesinde düzenleme yapılarak mikro ihracat olarak bilinen yöntem ile yapılan mal ihracatlarından ( tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı) elde edilen kazançların P’sinin indirilebilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu indirimden yararlanabilmek için bu kapsamda sayılan İhracattan kaynaklanan hasılatı yıllık;

- 400.000 TL’na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

- 800.000 TL’na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin yanı sıra en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

- 1.600.000 TL’na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin yanı sıra en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

- 2.400.000 TL’na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin yanı sıra en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

gerekmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm


Kaynak: 17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 Sayılı Resmi Gazete

İndir