Amacı

Komitenin başlıca amaçları aşağıda sayılmıştır:

 • Kurumsal Yönetim:

  Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak ve Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin çalışmalarını gözetmek,

 • Aday Gösterme:

  Şirketin Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak,

 • Ücret ve Yan Haklar:

  Şirket tarafından uygulanacak olan üst düzey yöneticilerin hak ve menfaatler politikasını ve yürütme komitesi üyelerinin hak ve menfaatlerini denetlemek.

Komite Yapısı ve Üyelik:

Şirket Yönetim Kurulu üyelerini toplam sayısı ile bağımsız üye sayısı sınırlı olduğundan Kurumsal Yönetim Komitesi 2(iki) Yönetim Kurulu Üyesi ile 2(iki) Yönetim Kurulu Dışı  üyeden olusur.

Komitelerin üyeleri, İç Yönetmeliğin Yönetim Kurulunca onayını müteakip Yönetim Kurulunca seçilecek ve Yönetim Kurulu kararını müteakip faaliyetine başlayacaktır. 

Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 1. Kurumsal yönetim:

  1. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni şirket içerisinde geliştirir, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlar,
  2. Yönetim Kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar,
  3. Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalısmalarını gözetir,
  4. Yönetim Kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunur,
  5. Komitenin çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için Yönetim Kuruluna sunar(nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir).
  6. Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirir.
  7. Komite, kamuya yapılacak açıklamaların ve analist sunumlarının, yasa ve düzenlemeler başta olmak üzere, şirketin "Bilgilendirme Politikası’na” uygun olarak yapılmasını sağlayıcı öneriler geliştirir. 
 2. Aday Gösterme;
  1.    Yönetim Kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin olusturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar, Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu komitelerine seçilecek üyelerle ilgili tavsiyelerde bulunur,
  2.    Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir,
  3.    Yönetim Kurulu üyeleri için bir aday havuzu olusturur ve bu oluşumda pay sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate alır,
  4.    Şirket atama ve terfi felsefesini, ilkelerini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirir ve onaylar,
  5.    Adaylık kriterlerini belirler ve periyodik olarak gözden geçirir, belirlenen adayları Yönetim Kuruluna önerir.
  6.    Yönetim Kuruluna her yıl, şirkette “Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi” olarak Değerlendirilebilecek Yönetim Kurulu üyelerinin listesini hazırlar.
 3. Ücret ve Yan Haklar;

  1.    Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
  2.    Sirketin ve üyenin performansi ile baglantili olacak sekilde ücretlendirmede kullanilabilecek ölçütleri belirler,
  3.    Kriterlere ulasma derecesi dikkate alinarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere iliskin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.
  4.    Komite çalisma esaslarini periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise degisiklik önerilerini onaylanmasi için Yönetim Kuruluna sunar, nihai karar sorumlulugu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

 

Komitenin Toplantıları, Çalışması ve Raporlama

Komite Kurumsal Yönetim konularını görüşmek üzere yılda en az 3 kere (4 ayda bir), aday ve ücret konularını görüşmek üzere en az 2 (6 ayda bir)  toplanır ve tavsiyelerini sunmak üzere uygun gördüğünde Yönetim Kurulu başkanını davet edebilir. Yönetim Kurulu Başkanı kendi hak ve menfaatlerinin görüşüldüğü toplantılara katılamaz.

Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını tutar ve önerilerini rapor haline getirerek hissedarlara ve Yönetim Kuruluna sunar.