SİRKULER_20_801

15/10 2020

Sirkuler_20_801

Kısa Konu: İzahat Talebi hk.

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü gümrük mevzuatının uygulanması hakkındaki izahat taleplerine ilişkin olarak gümrük idarelerince yapılacaklara ilişkin ekli yazıyı yayımladı.

Yazıya göre Yönetmeliğin 580/A maddesinin;

- İkinci fıkrasında belirtilen şartları taşımayan başvuruların bölge müdürlüklerince doğrudan sonuçlandırılması,

- Dördüncü fıkrası uyarınca bölge müdürlüğüne yapılacak izahat taleplerine ilişkin gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılması ile konu hakkında görüşün mutlak suretle izahat talebi ile birlikte Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi 

gerekmektedir.

Diğer taraftan anılan Yönetmelik maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Genel Müdürlüğüne intikal ettirilen izahat taleplerinin değerlendirilmesini müteakip izahat talep eden kişiye/firmaya gerekli tebligatın yapılmasını teminen izahata ilişkin Genel Müdürlük görüşü ilgili bölge müdürlüğüne gönderilecektir.

Gümrük Kanununun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası “5. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde bu Kısım hükümlerine göre idari para cezası ve faiz uygulanmaz.”,

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin Yanlış izahat verilmesi başlıklı 580/A maddesi “(1) Yükümlüler, gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası bağlamında izahat talep edebilirler. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez ve faiz uygulanmaz." hükümlerine amirdir.


Kaynak: GGM

İndir