SİRKULER_21_288

07/04 2021

Sirkuler_21_288

Kısa Konu: İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

Konu:

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde  başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirleyen Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) yürürlükten kaldırıldı. Bugün yürürlüğe giren 2021/21 sayılı yeni Tebliğde ise " kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları" kapsam dışında tutuldu.

Yetkilendirme başvurusu ve onayı başlıklı maddesinde bazı değişiklikler yapıldı.

Önceden yetkilendirme başvurusu için gerekli belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe posta yoluyla veya genel evraka elden teslim edilmek suretiyle iletilmesi gerekliydi. Yeni Tebliğde belgeler Genel Müdürlüğe firmanın/kurumun/şahsın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) de iletilebilecek.

Vergi numarasının değişmesi durumunda, o firma için yetkilendirilen tüm kullanıcıların yetkilerinin Bakanlıkça re’sen iptal edileceğine ilişkin fıkra yürürlükten kaldırıldı.

Yetkilendirme başvurusunda gerekli belgelerden olan dilekçe, Firma/ Kurum/Şahıs Tanımlama Formu için "firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış " olma şartı aranmayacak.

Yeni uygulamada  imza sirküleri yerine  Sicil tasdiknamesi gerekecek.

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

Kaynak: 07 Nisan 2021 Tarihli ve 31447 Sayılı Resmi Gazete

İndir