SİRKULER_20_038

14/01 2020

Sirkuler_20_038

Kısa Konu: İran Tercihli Ticaret Anlaşması hakkında

Konu:

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında  “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması" (TTA) kapsamında  TTA'ya ilişkin olarak ithalatçı firmalarımızdan alınan şikayetlerde; TTA kapsamında ibraz edilmesi gereken "Menşe İspat Belgesi"nin İran'daki yetkili makamlar tarafından düzenlenmediği, anılan belge yerine tercihsiz ticaret kapsamında ibraz edilen menşe şahadetnamesinin düzenlendiği, TTA kapsamında tercihli rejimden faydalanılmasını teminen ithalatçılarımız tarafından Gümrük İdarelerimize ibraz edilen bu belgelerin Anlaşma'da belirtilen belge örneğine uygun olmaması nedeniyle Gümrük İdarelerimizce kabul edilmediği belirtilerek, belgelendirmeye ilişkin yaşanan sorunun giderilmesine yönelik talepte bulunulmaktadır.

İran Gümrük İdaresi'nden alınan 23 Eylül 2019 tarihli yazıda, anılan TTA kapsamında yer alan "Menşe İspat Belgesi"nin formata uygun olarak İran Ticaret Odası tarafından 22 Eylül 2019 tarihi itibariyle basım ve dağıtımının yapılmaya başlandığı bildirilmiştir.  

Bu çerçevede,  söz konusu sorunun çözümünün sağlanması sürecinde;  

- Anılan TTA'ya ek Menşe Protokolü'nün uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 23 üncü maddesi ile 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında tercihli rejimden faydalanmak isteyen ithalatçılarımız tarafından ibraz edilen ve Bölge Müdürlüğünüzce kabul edilen beyannamelerin düzetilmesi için söz konusu firmalarla temas kurulması

-TTA'nın yürürlüğe girdiği tarihten 22 Eylül 2019 tarihine kadar yapılan sevkiyatlar için geriye yönelik olarak sonradan düzenlenecek Menşe İspat Belgelerinin, başkaca bir şüphe bulunmaması ve Anlaşma'da belirtilen usullere uygun şekilde ibraz edilmeleri halinde Gümrük İdarelerimizce kabul edilmesi ve

- 22 Eylül 2019 tarihinden itibaren ise yalnızca Anlaşma'da yer alan ve tercihli menşe kurallarına uygun olarak düzenlenen belge formatı üzerinden işlem tesis edilmesi

gerektiği belirtilmektedir.

Kaynak: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

İndir