SİRKULER_20_763

30/09 2020

Sirkuler_20_763

Kısa Konu: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Antrepo Teminatları)

Konu:

Gümrük Yönetmeliği'nin teminat hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikle antrepo işleticilerinin götürü teminat uygulamasından yararlanabileceği hükmü getirildi. Antrepo işleticilerince yararlanılacak götürü teminata ilişkin olarak mülga 527 nci madde yeniden düzenlendi.

Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebilecek. Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmayacak. Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilecek. Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmayacak.

Götürü teminata ilişkin düzenleme "akaryakıt antrepoları ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamı eşya" yı kapsamıyor.

Değişiklikler 1/11/2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-1.htm


Kaynak: 30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 Sayılı Resmi Gazete

İndir