SİRKULER_20_230

01/04 2020

Sirkuler_20_230

Kısa Konu: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Konu:

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200401-3.htm

Yönetmelik değişiklik karşılaştırma tablosu eklidir.

Öne çıkan değişiklikler :

Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edilmesine ilişkin 38. madde kapsamında sadece nakit teminat kabul edilecek.

Aynı madde kapsamında verilen 6 aylık süre 30 gün uzatılabilecek.

Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük uygulanan ülke menşeli olduğu beyan edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmayacağı hükmüne bir istisna getirildi. Eşyanın aynı zamanda birden fazla ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olması ya da aynı düzenleme kapsamında ülkesine göre farklı oranların belirlenmiş olması durumunda menşe şahadetnamesi aranacak. Menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi halinde, tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınarak işlem yapılacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici 16. maddeye istinaden  Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve  daha önce beyannamesi tescil edilmiş olan, beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun belgesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın, Avrupa Birliği menşeli olduğunu tevsik eden menşe şahadetnamesinin veya Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğunu tevsik eden tedarikçi beyanı altı aylık süre içerisinde ibraz edilebilecek.

Eşya sahibi tarafından eşyayı teslim almak için vekâlet verilmiş diğer kişiler eşyayı geçici depolama yerinden çıkarabilecek.

Gümrük işlemlerinde kullanılacak faturanın içermesi gereken bilgilerden GTİP bilgisi  "eşya tanımı" olarak değiştirilmiştir.

Numunelik eşya ve modellerin yolcu beraberinde gelmesi durumunda,beyanname yerine geçecek olan ve kapsamı Bakanlıkça belirlenecek Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu ile beyan yapılabilecek.

Türkiye Gümrük Bölgesinden yolcu beraberinde geçici olarak çıkarılacak ve geri getirilecek numune, sergi ve fuar eşyasının beyanı, Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu ile yapılabilecek.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile belirlenen ve yolcu beraberinde yurda getirilen standart işlenmemiş altın Bakanlıkça belirlenecek form ile beyan edilebilecek.

Eşyanın tahlilinin gümrük laboratuvarında yapılamaması sebebiyle 201 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında uygun görülen gümrük laboratuvarı dışındaki akredite  laboratuvarlarca düzenlenmiş olan ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporları emsal tahlil raporu olarak kabul edilebilecek.

Onaylanmış kişi statüsü için başvuruda bulunan kişilerin sağlaması gereken özel koşullardan birisi olan istihdam şartı "Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az otuz işçi istihdam ediyor olmak " olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin 347. maddesi kapsamında (Kap içinde gelen sıvılar ve diğer maddeler) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından işletilen antrepolarda, gümrük idaresinden izin alınması gerekmeksizin farklı beyanname muhteviyatı eşya bir arada istiflenmek suretiyle depolanabilecek, ancak antrepo rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edildiğine yönelik bir tespitte bulunulması halinde gümrük idaresince ihlalin niteliği de göz önünde bulundurularak bu şekilde işlem yapılmasına kısıtlama getirilebilecek.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan veya bir önceki takvim yılı içerisinde beş milyon ABD Dolarının üzerinde ihracat yapmış olan yükümlüler tarafından kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi tutulan ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen eşyanın yirmi dört aydan daha uzun süre kullanımının söz konusu olduğu durumda, rejime giriş gümrük idaresince geçici ithalat izin süresi dokuz ay uzatılacak. Süre uzatımı sonunda, geçici ithal eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesinde kullanımının devam ettiği durumda, gümrük idaresine yeni bir izin başvurusunda bulunulacak, gümrük idaresince geçici ithal eşyasının rejim altında kalma süresi azami yirmi dört ay olarak belirlenebilecek ve bu durumda eşyaya rejim hükümleri yeniden uygulanacak.

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın izin hak sahibi veya temsilcisi tarafından yeniden ihractan başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması durumunda da teminatı çözülebilecek.

Daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatın değiştirilmesinin talep edilmesi halinde yeni teminat mektubunun Ek-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri de içermesi gerekecek.

Gümrük idareleri hiyerarşisi doğrultusunda geri verme ve kaldırma yetkilerinin vergisel sınırlarında değişiklik yapılarak  500.000 TL’ye kadar  ilgili gümrük müdürlükleri, 5.000.000 TL’ye kadar  gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, 5.000.000 TL’nin üstündekiler için  Bakanlık yetkilendirildi.

Geri Verme veya Kaldırma Başvuruları  elektronik olarak yapılacak.

Yönetmeliğe yeni eklenen "Yanlış izahat verilmesi" başlıklı yeni maddeyle gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması nedeniyle  Kanunun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmeme ve faiz uygulanmaması için sağlanması gereken şartlar sıralandı.

Yönetmeliğin teminat mektuplarına ilişkin eklerinde değişiklik yapılmıştır.


Kaynak: 01 Nisan 2020 Tarihli ve 31086 Sayılı Resmi Gazete

İndir