SİRKULER_21_140

13/02 2021

Sirkuler_21_140

Kısa Konu: Gümrük Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

Konu:

Gümrük Yönetmeliği'nin geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle ilgili fıkraya tedarikçi beyanı eklendi. Böylece 13.02.2021'den önce tescil edilmiş beyannameler için hem menşe şahadetnamesi hem de tedarikçi beyanının  30.06.2021 tarihine ibrazı imkanı getirildi. Fıkranın eski hali sadece menşe şahadetnamesinin 20.04.2021'e kadar ibrazına imkan veriyordu.

İlgili fıkranın yeni ve eski hali aşağıdaki gibidir.

16/3 yeni hali:

(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.

16/3 eski hali:

(3)Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ayrıca Gümrük Yönetmeliği'nin  "Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya" başlıklı bölümündeki "çıkış bildirimi" maddesine  aşağıdaki fıkra eklendi;

"(8) Kanunun 225 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildirimi, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebilir. Bu durumda, eşyanın çıkışına ilişkin bilgiler gümrük idaresince kontrol edildikten sonra çıkış bildirimi onaylanır.”

Kaynak: 13 Şubat 2021 Tarihli ve 31394 Sayılı Resmi Gazete

İndir