SİRKULER_21_642

15/09 2021

Sirkuler_21_642

Kısa Konu: Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Konu:

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılarak Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikle uyumlu hale getirildi.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Cihaz kayıt altına alma başvurularında kullanılacak kullanıcı hesabının açılabilmesi için ithalatçı veya imalatçı kendi adına işlem yapmaya yetkilendirdiği gerçek kişiye ait bilgiler ile ithalatçıya veya imalatçıya ait bilgileri tam ve doğru biçimde elektronik ortamda Kuruma bildirecek.

İmza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi veya şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir belgeler  kullanılacak.

IMEI düzeltme durumunda İmalatçının talebi üzerine kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip altı ay içerisinde elektronik ortamda Kuruma bildirim yapılması gerekiyor

Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın kullanıcısının Kurum kayıtlarında tespit edilememesi halinde, ilgili cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı aracılığıyla MCKS üzerinden yapılabilecek.

Tebliğin değişiklik yapılan maddelerine ilişkin tablo eklidir.Kaynak: 15 Eylül 2021 Tarihli ve 31599 Sayılı Resmî Gazete

İndir