Akademi

Eğitim Hizmetleri

 

DIŞ TİCARETE ÖDEME ŞEKİLLERİ

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • PEŞİN ÖDEME (CASH IN ADVANCE/CASH BEFORE DELIVERY / ADVANCE PAYMENT / PREPAYMENT)
 • Peşin Ödemenin Özellikleri
 • Peşin Ödemede Kambiyo Yükümlülüğü
 • AKREDİTİF (LETTER OF CREDIT - L/C)
 • Akreditifin Özellikleri
 • Akreditifin Tarafları
 • Akreditifin Aşamaları
 • Akreditif Türleri
 • Kabilirücu (Cayılabilir-Revocable) ve Gayri Kabilirücu (Cayılamaz-Irrevocable ) Akreditifler
 • Teyitli (Confirmed) ve Teyitsiz (Unconfirmed) Akreditifler:
 • Rotatif-Döner (Revolving) Akreditif
 • Red-Clause (Kırmızı Şartlı/Peşin Ödemeli) ve Green-Clause (Yeşil Şartlı) Akreditifler:
 • Karşılıklı (Back-To-Back) Akreditif:
 • Devredilebilir (Transferable) Akreditif:
 • Garanti Akreditifi (Teminat Akreditifi /Stand-by Credits)
 • Yetki Mektupları
 • Vadeli Akreditif (Ödenmesi Ertelemeli Akreditif / Deffered Payment).
 • Akreditif Formu Örneği
 • Akreditifli Ödeme İşlemi İle İlgili Kurallar
 • Akreditif İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Alıcı Yönünden Akreditifin Avantajları
 • Satıcı Yönünden Akreditifin Avantajları
 • VESAİK MUKABİLİ ÖDEME / POLİÇE İLE SATIŞ / DOCUMENTARY COLLECTIONS / CAD
 • Vesaik Mukabili Ödeme İşleminin Özellikleri
 • Vesaik Mukabili Ödeme İşleminin Tarafları
 • Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Aşamaları
 • Vesaik Mukabili Ödeme İşlemi İle İlgili Kurallar
 • Tahsil Vesaikinin İhracatçı Riskleri
 • Tahsil Vesaikinden Doğan İhracatçı Risklerini Azaltmanın Başlıca Yolları
 • Genel Yapısı Dolayısı ile Tahsil Vesaikinin İhracatçı için Avantajları
 • Tahsil Vesaikinin İthalatçı İçin Dezavantajları
 • Tahsil Vesaikinin İthalatçı İçin Avantajları
 • Vesaik Mukabili İşlemde Alınan Vergi Resim ve Harçlar
 • MAL MUKABİLİ ÖDEME (AÇIK HESAP/OPEN ACCOUNT)
 • Mal Mukabili Ödemenin Özellikleri
 • Mal Mukabili Ödeme İşleminin Aşamaları
 • KABUL KREDİLİ (VE AVALLİ) ÖDEME (ACCEPTANCE & AVALISATION)
 • Kabul Kredili (Avalli) Vesaik Mukabili
 • Kabul Kredili (Avalli) Mal Mukabili
 • Kabul Kredili (Avalli) Akreditif
 • BÖY – BANKA ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BPO - BANK PAYMENT OBLIGATION)
 • BÖY İşlemlerinin Özellikleri
 • BÖY İşlemlerinin Aşamaları

 

 

DIŞ TİCARETE TESLİM ŞEKİLLERİ

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • INCOTERMS Kurallarının Kapsamı
 • INCOTERMS 2020 Nezdinde Teslim, Hasar ve Masraflar
 • Satış Sözleşmeleri ile INCOTERMS İlişkisi
 • INCOTERMS’in Taşıma Modlarında Doğru Kullanımı
 • INCOTERMS 2020 İle Gelen Yenilikler
 • Yükleme Kaydı İçeren Konşimentolar ve FCA Teslim Şekli
 • Masraflar ve Listelendikleri Yerler
 • CIP ve CIF Kurallarında Farklı Seviyelerdeki Sigorta Kapsamları
 • FCA, DAP, DPU ve DDP Terimlerinde Taşımanın Satıcının veya Alıcının Kendi Taşıma Aracıyla Ayarlanması
 • DAT Teriminin Üç Harfli Kısaltmasının DPU olarak Değiştirilmesi
 • Taşıma Yükümlülükleri ve Masraflarına İlişkin Hükümler Arasında Güvenliğe İlişkin Gerekliliklere Yer Verilmesi
 • Kullanıcılar İçin Açıklama Notları
 • INCOTERMS 2020 Ayrıntılı Kuralları

GÜMRÜK MEVZUATI TEMEL ESASLARI VE UYGULAMALARI

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • Gümrük Tanımı-Amaçları
 • Gümrük Kıymeti – Gümrük Cezaları –Gümrük Yükümlülüğü
 • Ek Mali Yükümlülük – Dampinge Karşı Vergi – Telafi Edici Vergi – DFİF
 • Menşe
 • G.T.İ.P
 • Tarife Kontenjanı – K0TA – Gözetim Uygulaması
 • İzin - Uygunluk Belgesi – Ürün Güvenliği Denetimi
 • Lisans ve İzin Uygulamalarının Yenilenme ve Takibi
 • 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu
 • Türk Ceza Kanunu Evrakta Sahtecilik Cezaları
 • Mevzuat Değişikliklerinin Çalışanlara Duyurulması Süreci Nasıl İşlemektedir?
 • Gümrük Mevzuatına Uyum Konusunda İş Ortakları ile Paylaşımlar
 • Ambargonun Tanımı ve Ambargoya Tabi Eşya Ticareti
 • Çift Kullanımlı Eşya Ticareti
 • İthali ve ihracı Yasak Eşya Listesi
 • Terörizm, Güvenlik ve Farkındalık

ULUSLARARASI TİCARETTE EMNİYET VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ EĞİTİMİ

Eğitim Süresi: Yarım gün

Eğitim İçeriği:

 • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Güvenliği,
 • Kaçakçılık, İnsan Kaçakçılığı,
 • Zula Eğitimi ile Araçlara ve Tesislere İzinsiz Girişleri Engelleme Eğitimi
 • Narkotik ve Uyuşturucu vb. yönelik Şirket Yönetici, Çalışan Sorumlulukları,
 • Tehlikeli Maddelerin Tespiti (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Radyoaktif, Patlayıcı Maddeler, Yanıcı Sıvılar, Gazlar vb.)
 • Karayolu (ADR), Denizyolu (IMDG KOD), Demiryolu (RID), Havayolu (DGR) Taşınmasına Yönelik Uluslararası Güvenlik ve Emniyet Kuralları

 

İTHALAT İŞLEMLERİ ve UYGULAMA SÜREÇLERİ

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • Gümrük İşlemlerinde Yükümlülükler ve Genel Uyarılar
 • İhtisas Gümrük uygulaması
 • İzinler – İlgili Kurum ve Kuruluşlar
 • Özet Beyan ve Gümrüklü Sahalar
 • Gümrük işlemleri Sırasında Kullanılan Belgeler
 • Teslim Şekilleri
 • Gümrük Tarifesi
 • Gümrük Kıymeti
 • Gümrük Vergileri ve Hesaplama Metodları
 • Gümrük Beyanında Kontrol Türleri (Hatlar)
 • İthalat Operasyon Süreçleri
 • Antrepo ve Geçici Depolama Yerleri
 • Transit Rejimi
 • İthali Yasak Eşyalar
 • Laboratuvar Tahlil Süreçleri
 • Size Özel İş Takip Programı (Müşteri Çalışma Portalı)

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

Eğitim Süresi: Yarım veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • Dahilde İşleme Rejiminden Yararlanabilme Şartları
 • İhracat Teşvikleri açısından Dahilde İşleme Rejimi
 • Dahilde İşleme Rejiminin Firmalara Sunduğu Faydalar
 • Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Sistemleri
 • Şartlı Muafiyet Sistemi
 • Geri Ödeme Sistemi
 • Teminat Uygulamaları
 • Dahilde İşleme İzni Nedir?
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir?
 • Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Eşdeğer Eşya Uygulaması
 • Dahilde İşleme Rejiminden Yararlanamayacak Üretimler ve Eşyalar
 • Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında "İhracat Sayılan Yurtiçi Satış ve Teslimler (2005/2)
 • Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında "Yurtiçinden Hammadde Alımları (3065 Sayılı KDV Kanunu)
 • Dahilde İşleme İzin Belgesinin Kullanılışı
 • Dahilde İşleme İzni / Belgesi Süreleri ve Süre Hakları
 • Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Beyanname Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Dolaşıma Giriş / Mahrece İade / Geri Gelen Eşya İşlemleri
 • TEV - Telafi Edici Vergi Uygulamaları
 • İ.İ.B. Dahilde İşleme İzin Belgesinin Kapatılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
 • Dahilde İşleme Rejimi Tedbirlerine Uyulmaması ve Müeyyideler
 • Teminat Çözümleri

 

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

Eğitim Süresi: Yarım gün

Eğitim İçeriği:

 • Hariçte İşleme Rejimi Tanımları ve Değerlendirilmesi
 • Hariçte İşleme Rejimi Faaliyetleri
 • Hariçte İşleme izin Belgesi
 • Hariçte İşleme İzni
 • Hariçte İşleme İzin / Belge Müracaatları
 • Hariçte İşleme İzin / Belge Süreleri ve Süre Müracaatları
 • Revizeler
 • Hariçte İşleme İzin / Belge Kapatılması
 • Hariçte İşleme Rejimi Tedbirlerine Uyulmaması ve Müeyyideler

 

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI

 Eğitim Süresi: 1 tam gün

 Program İçeriği:

1- TEŞVİK SİSTEMİ

 • Mevzuat
 • Teşvik Sisteminin Amacı
 • Genel Teşvik Uygulamaları ve Destek Unsurları
 • Bölgesel Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları
 • Büyük Ölçekli Yatırımlar ve Destek Unsurları
 • Stratejik Yatırımlar ve Destek Unsurları
 • Öncelikli Yatırım Konuları
 • Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar

 

 1. DESTEK UNSURLARI
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası ve İadesi
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Vergi İndirimi
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Sigorta Primi Desteği

 

 1. DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR VE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
 • Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasite
 • Yatırım Süresi
 • Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilmeyen Harcamalar
 • Yatırım Cinsleri
 • Kullanılmış Makine Teçhizat ve Komple Tesis İthali
 • İthal ve Yerli Makine Teçhizat Listesi Değişikliği
 • Başlamış İşlemler ve Mahrece İade
 • Devir, Satış, İhraç ve Kiralama
 • Yatırımların Nakli
 • Finansal Kiralama İşlemleri

 

 1. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
 • Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru Süreci
 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapama Süreci

 

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI

Eğitim Süresi: 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • Özel Statülü Şirketler
 • Sektörel Nitelikteki Uluslararası Yurt İçi Fuarlarının Desteklenmesi
 • İstihdam Yardımı
 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
 • Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
 • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi
 • Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
 • Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)
 • Tasarım Desteği

 

ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMİ ve TEKNİK DÜZENLEMELER

Eğitim Süresi: seçilen programa göre yarım gün ile 2 gün
Eğitim İçeriği:
· Ticarette teknik engeller mevzuatı
· Dış ticarete konu ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeler
· Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)
· Uygunluk değerlendirmesi uygulamaları
· Türk Standartları Enstitüsü (TSE) fiili denetim uygulamaları ve süreçleri
· Ticaret Denetmeleri Şube Müdürlüğü fiili denetim uygulamaları ve süreçleri
· CE işareti uygulamaları
· AB direktiflerinden uyumlaştırılmış yönetmeliklerin Türkiye’deki dış ticaret uygulamaları
· Düzenlenmemiş alan ve zorunlu standart uygulamaları
· Garanti belgesine dair satış sonrası hizmetleri, kullanma kılavuzu mevzuat ve uygulamaları
· Piyasa Gözetimi uygulamalarına genel bakış
· Münferit araç uygunluk uygulamaları
· Karayolu taşıtları dış ticaret uygulamaları
· Teknik düzenlemeler mevzuatı kapsamında muafiyet ve istisnalar
· Bilişim Teknolojileri Kurumu(BTK); GSMA, TAC, IMEI, kayıt ve değişim uygulamaları
· Ürün Güvenliği (ÜGD) Tebliğleri;

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

Eğitim Süresi: Yarım veya 1 tam gün

Eğitim çeriği:

 • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Kapsamı
 • Eksik Beyan Usulüne Konu Olabilecek Belgeler
 • Kısmi Teminat Uygulanacak Durumlar  
 • Götürü Teminat Uygulaması Ve Kapsamı  
 • Onaylanmış İhracatçı Yetkisinin Kapsamı  
 • İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni  
 • İzinli Gönderici Yetkisi  
 • İzinli Alıcı Yetkisi
 • İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni
 • Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalar
 • Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylıklar
  • YYS Sahibinin Yükümlülükleri 
  • YYS askıya alma İTH-İHR
 • Maliyetler ve Riskler (Avantajlar /Dezavantajlar)

 

GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE CEZAİ DURUMLAR, İDARİ VE YARGISAL ÇÖZÜM YOLLARI

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

Gümrükte Hukuki Ve Cezai Sorumluluklar, Alınması Gereken Önlemler Ve Yöneticilerin Sorumlulukları

 • Vergi Kaybına Neden Olan Durumlarda Uygulanan Cezalar
 • Eşyanın İthalinde veya İhracında Belirlenen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanan Cezalar
 • Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerinin İhlali Halinde Uygulanacak Cezalar
 • İdari Cezalara Karşı İtirazlar ve İdari Yargı Süreci Nasıl Yapılır? 
 • Gümrük Cezalarına Karşı Uzlaşma Talebi
 • Kaçakçılık Fiilleri

 

MENŞE MEVZUATI ve MENŞE ESASLI EK VERGİ UYGULAMALARI

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • Eşyanın Menşei
 • Tercihli-Tercihsiz Menşe Kuralları
 • Gümrük Birliği
 • Serbest Ticaret Anlaşmaları
 • Menşe Kümülasyonları
 • Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi
 • İlave Gümrük Vergisi ve Ek Mali Yükümlülük

 

GÜMRÜK TARİFE SINIFLANDIRMASI ve UYGULAMALARI

Eğitim Süresi: Yarım gün veya 1 tam gün

Eğitim İçeriği:

 • Tarifenin tanımı
 • Tarifenin sistematik bir şekilde oluşum süreci, tarihçesi, neden ihtiyaç duyulduğu.
 • Armonize sisteminin oluşum şekli; kapsamı ve amacı
 • Kombine Nomanklatör ( CN CODE) un kapsamı ve TARIC uygulaması
 • Vergi açısından tarifelendirme
 • Bölüm ;fasıl; pozisyon ; alt pozisyon başlık ve metinleri ve Ek notlar.
 • Türkiye  Armonize Sistem ve Nomanklatürü ve Uygulamaları
 • GTİP nedir ve uygulama hükümleri
 • Tarife Yorum kuralları ve Örnekli izahatları
 • Set halindeki eşyanın beyanı ve uygulamaları
 • Bağlayıcı Tarife ve Tarife Bilgisi açıklama ve izahları.

 

Eğitim talepleriniz için iletişim bilgilerimiz;

uga@ugm.com.tr

Gümrük Müşaviri Esra KURTULUŞ

Mobil: 0530 557 41 23

E-mail : esrakurtulus@ugm.com.tr