SİRKULER_20_602

06/07 2020

Sirkuler_20_602

Kısa Konu: Danıştay Bandrol Kararı

Konu:

2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan "3093 Sayılı Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar"ın 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrası ve 10'uncu maddesi ile düzenlenen konularda yeni bir hukuk kuralı koyma sonucunu doğuracak şekilde düzenleme yapılmasında hukuka uyarlık görülmediğinden ilgili Kararın daha önce yürütmesi durdurulan ilgili hükümleri iptal edilmiştir.

İptal edilen hükümlere istinaden gümrük idareleri artık  TRT bandrolü noksanlığına ilişkin Gümrük Kanunu 234. madde uyarınca  idari para cezası kararı düzenleyemeyecek. Ancak eksik bandrole isabet eden KDV ve ÖTV  miktarları için düzenleyebilecek.

Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı ve ilgili Danıştay Kararı eklidir.

Bandrol alma yükümlülüğü

MADDE 9- (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen cihazları ithal edenler Kurumdan bandrol almaya mecburdurlar. Bandroller, bandrol ücretinin gümrük idarelerince tahsili üzerine Kurum tarafından ithalatçılara verilir. Bandrollerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Kurumca düzenlenir.

(2) Bandrol ücretlerine ilişkin ödemeleri 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendine göre yapmak isteyenlerin ithal edecekleri eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, Kurum tarafından gümrük idarelerine bildirimde bulunulmasından sonra tamamlanır.(İPTAL EDİLDİ)

(3) Bandrole tabi eşyayı imal edenler satıştan önce Kurumdan bandrol almaya mecburdur.


Bandrol ücretlerinin takip ve tahsili  (İPTAL EDİLDİ)

MADDE 10- (1) Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın bandrol ücretinin hiç alınmadığı veya noksan alındığının tespiti halinde 4458 sayılı Kanunda yer alan usul ve esaslara göre takip ve tahsil edilir. İthal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince veya sonradan kontrolü sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklarda, 4458 sayılı Kanun uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre idari para cezası kesilir.

(2) Gümrük idarelerince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen bandrol ücretleri ile cezalar hakkında, 4458 sayılı Kanunun 244 üncü maddesi uyarınca uzlaşma talebinde bulunulabilir. Uzlaşmanın vaki olması halinde uzlaşılan tutara ilişkin tahsil edilen bandrol ücreti Kuruma aktarılır. 3093 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi uyarınca Kurum tarafından tahsil edilen bandrol ücretleri uzlaşmaya konu edilemez.

Kaynak: GGM

İndir