YENİ YAPILANDIRMA YASASI ÖNCEKİ YASALARA GÖRE ÇOK DAHA KAPSAMLI OLMUŞ

 

7326 sayılı yapılandırma yasası, 30/4/2021 tarihinden önce tescil edilen beyannamelere ilişkin 09.06.2021 tarihinden öce mükelleflere tebliğ edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları hakkında uygulanacak.

 

Bu yasa kapsamındaki gümrük alacaklarına aylık %0,35 (yıllık 4,2) gibi çok düşük Yİ-ÜFE oranı uygulanmak suretiyle, mevcutta çok yüksek oranlardaki faiz ve gecikme zammı yükünden kurtulmuş olacağız.

 

Alacakların 30 Eylül tarihinde peşin ödenmesi halinde ise ayrıca hesaplanan Yİ ÜFE tutarının da % 90’ı silinmiş olacak.

 

Anılan yasa; kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava safhasındaki, inceleme safhasındaki, kendini ihbar konusundaki tüm alacakları kapsadığından, bugüne kadar çıkarılan yasalar içerisinde en kapsamlı yasa olduğunu ifade etmek sanırım yanlış olmayacaktır.

 

Sözü edilen yasa kapsamında;

 

Kesinleşmiş cezalarda; vergilerin tamamı, bu vergilere ilişkin Yİ-ÜFE oranında faizin ödenmesi şartıyla;

 

Asla bağlı cezaların tamamı, asla bağlı olmayan cezaların %50’si, Gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezaların %70’i ve faizlerin tamamı;

 

Kesinleşmemiş ve dava safhasında olan alacaklarda, vergilerin yarısının ve bu vergilere ilişkin Yİ-ÜFE oranında faizin ödenmesi şartıyla;

 

Asla bağlı cezaların tamamı, asla bağlı olmayan cezaların %75’i, Gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezaların %85’i ve faizlerin tamamı;

 

İnceleme safhasında bulunan alacaklarda, vergilerin yarısının ve bu vergilere ilişkin Yİ-ÜFE oranında faizin ödenmesi şartıyla;

 

Asla bağlı cezaların tamamı, asla bağlı olmayan cezaların %75’i, Gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezaların %85’i ve faizlerin tamamı;

 

Kendini ihbar şeklindeki alacaklarda, vergilerin tamamının ödenmesi ve bu vergilere ilişkin Yİ-ÜFE oranında faizin ödenmesi şartıyla; idari para cezalarının tamamı silinecektir.

 

İnceleme safhasında bulunan alacaklara ilişkin olarak; menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı ibraz edilmeyen beyannamelere ilişkin alacaklarında, bakanlığın bu konudaki gümrüklerle yaptığı yazışmalar dikkate alındığında anılan yasa kapsamına alınacağı değerlendirilmektedir.

 

Kendimizi ihbar etmemiz durumunda, tebliğde yapılan düzenleme ile vergi aslına bağlı olan, vergi aslına bağlı olmayan, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen tüm cezaların silinme olanağı mümkün olabilecektir.

 

Bu Kanun hükmünden yararlanılmamız için yasa kapsamına giren alacaklara karşı dava açmamamız, açılmış davalardan vazgeçmemiz ve kanun yollarına başvurmamamız gerekecektir.

 

Gümrüklerce, dikkate alınacak en son karar Tahakkuka/idari yaptırım kararına ilişkin 9 Haziran 2021 tarihinden önce bize tebliğ edilmiş olan karar olacaktır.

 

9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış alacaklar da bu yasa hükmünden yararlanabilecektir.

 

İnceleme safhasındaki alacaklar:

 

İnceleme safhasında olan gümrük alacakları ilk kez bu yasa ile yapılandırma kapsamına alındı. Bu özelliği ile mevcut yasanın bu güne kadar çıkan yapılandırma yasalarının en kapsamlısı olduğunu söyleyebiliriz.

 

30/4/2021 tarihinden önce tescil edilen beyannamelere ilişkin 9/6/2021 tarihinden önce gümrüklerce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine devam edilecek, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tahakkuk eden vergi ve cezalar mükelleflere tebliğ edilecek tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılandırma yasasından yararlanmak amacıyla başvuru yapılabilecek. Bu kapsamda süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Örnek, gümrüklerce herhangi bir ihtilaf konusu (tarife, kıymet, eksik belge ibrazı vb.) ile ilgili olarak yapılacak inceleme sonrası 30 Nisan 2021 tarihinden önceki bir beyanname için çıkarılacak vergi ve ceza, 1 yıl sonra da tebliğ edilse 30 gün içinde başvuru yapılması halinde yasa hükümlerinden yararlanabilecek.

 

İncelemeye başlama tarihi, müfettiş raporlarında bakanlık onay tarihi; Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubelerince yapılan incelemeler ile diğer incelemeler için görevlendirme tarihi esas alınacaktır.

 

 

Dava açılmış olan alacaklar:

 

Lehimize karar olması halinde, tahakkuka esas alınan gümrük vergilerinin %10'u ile bu tutara ilişkin bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla gümrük vergilerinin kalan %90'ının, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

 

Sadece idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması durumunda, lehe karar alınmış ise Asla bağlı cezaların, gümrük vergilerinin bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla tamamının ve bunlara bağlı gecikme zamlarının,

 

Asla bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarından dava safhasında olup karar alınmamış safhada olanlarda cezanın %25’inin, lehe karar alınmış olanlarda cezanın %10’unun, gümrüklenmiş değer üzerinden kesilen cezada %5’inin ödenmesi şartıyla kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

 

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için 31/8/2021 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine tebliğ ekindeki formun firmayı temsile yetkili kişi tarafından imzalanıp imza sirkülerini de ekleyerek başvuru yapılması gerekecektir.

 

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeme imkânımız bulunmaktadır.

 

Gümrük idarelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30/9/2021 tarihine kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödeyebileceğiz.

 

Hesaplanan tutarların tamamının 30 Eylül tarihine kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılacaktır.

 

Taksitle Ödeme:

 

Alacakların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitteki ödeme seçeneklerinden birini tercih edebiliriz.

 

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

 

1) Altı eşit taksit için (1,09),

2) Dokuz eşit taksit için (1,135),

3) On iki eşit taksit için ( 1, 18),

4) On sekiz eşit taksit için (1 ,27),

 

katsayısı ile çarpılarak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanabilecektir.

 

Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapmayı talep etmemiz halinde ise ödenecek tutar ilgili katsayıya göre yeniden düzeltilebilecektir.