SİRKULER_21_158

19/02 2021

Sirkuler_21_158

Kısa Konu: Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021/18) İthalat Denetim Rehberi

Konu:

“Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26)” kapsamında yer alan ürünlerin Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden gerçekleştirilecek fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları ilişkin ekli rehberi yayımlandı.

Kılavuzun son bölümünde denetlemeye tabi tutulacak ürünlere ve denetim kriterlerine ilişkin tablo bulunmaktadır.

İthalat denetim başvuruları  gümrük beyannamesinin tescili öncesinde  TAREKS üzerinden yapılacak.

Fiili denetimden muaf olan ürünler;

a. A.TR belgesine sahip (riskli bulunan durumlar hariç)

b. Geri gelen eşya muhteviyatı (riskli bulunan durumlar hariç)

c. 9/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük  Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen ürünler.

Gerekli dokümanların, başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu dokümanların eksik olması durumunda ve firmanın bu başvuruyu devam ettirmek istemesi halinde firmaya sistem tarafından ilave 10 iş günü süre verilir. 

Fiili denetime yönlendirilmesi halinde denetim  aşağıda belirtilen hususlardan birkaçını kapsayacak şekilde yapılacak.

- TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü

-Kapsam Kontrolü ve/veya Belge Kontrolü

-Fiziki Muayene

- Laboratuvar Testi

GTİP olarak Tebliğin ekinde (Ek-1) yer almakla birlikte, ürünün imal edildiği materyallerin niteliğine göre testlerin yapılamadığı ürünler kapsam dışıdır. Fiili denetime yönlendirilerek teste gönderilen ürünlere ilişkin, ürünün niteliğinden kaynaklı olarak akredite laboratuvar tarafından testlerin yapılamadığına ilişkin ilgili Bölge Müdürlüğüne bir yazı iletilmesi durumunda başvuru kapsam dışı sonuçlandırılır.

Firmalar tarafından Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin “Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar” başlıklı Ekinde (Ek-17) belirtilen limitlere uygun olarak test raporu sunulması gerekmektedir.

Test raporu sunulamayan ya da Denetmen tarafından ürünlere yönelik sunulan test raporlarından şüphe duyulması (illiyet bağı kurulamaması, çelişkili durumlar) hallerinde, ithalatçının talebi doğrultusunda ve masrafları ithalatçı tarafından karşılanması şartıyla denetmenlerce ürünlerden numune alınarak teste gönderilecek.


Kaynak: Ticaret Bakanlığı

İndir