Gündem ve Güncel Bilgiler

Alacakların yapılandırması başladı

Kamuoyunda “Vergi Affı” olarak isimlendirilen 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Kanun 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler de içermektedir.

 Daha önceki yapılandırmalardan farklı olarak bu ihtilaflı ve henüz kesinleşmemiş alacaklar değil, sadece kesinleşmiş alacaklar için ödeme kolaylıkları getirilmiştir.

 Buna göre, 17.11.2020 tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 Keza, vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50'sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

 Yine, eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının yüzde 30'u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

 Bilindiği gibi, Yİ-ÜFE, “Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi”nin kısa adıdır. 7256 sayılı Kanun kapsamında tahsil edilecek alacakların hesaplanmasında, yukarıda belirtilen asıl amme alacağı Yİ-ÜFE endeksi esas alınarak hesaplanacak ve tahsil edilecek meblağa ulaşılacaktır.

 Aynı Kanunun 16 ıncı maddesi ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki “mikro ihracat”a gelir vergisi indirimi getirilmiştir.

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesine göre, tam mükellef gerçek kişilerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 225 inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın P’si gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilecektir.

 Ancak, bu indirimden yararlanabilmek için bu kapsamda sayılan ihracattan kaynaklanan hasılatı yıllık;

 

- 400.000 TL’na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

- 800.000 TL’na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin yanı sıra en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

- 1.600.000 TL’na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin yanı sıra en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

- 2.400.000 TL’na kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin yanı sıra en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

gerekmektedir.

Ödemelerin isteğe bağlı olarak taksitlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Tutarların ilk taksitinin 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerinin ise bu tarihleri takip eden  ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi icap etmektedir.

Yeniden yapılandırmadan yararlanmak için 31.12.2020 tarihine kadar ilgili gümrük idarelerine başvurulması gerekmektedir.