Eğitim; belli amaçlar doğrultusunda insanların tutum ve davranışlarında değişiklik yaratma süreci olarak tanımlanır.Eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Karşılaşılan yeni durumlar, yenilenen ve değişen mevzuatlar, teknolojik gelişmeler, eğitimi bir ihtiyaç olmaktan öteye zorunluluk olarak karşımıza çıkarmaktadır. Sürekli değişen ve gelişen hayatta eğitimden uzak kalmak önce durağanlığa, ardından yetersizliğe dolayısıyla da başarısızlığa sebep olacaktır.

Hizmet içi eğitim ise; insan kaynaklarının işe girişinden, ayrılışına kadar geçen sürede, kurum amaçları doğrultusunda bilgi, beceri ve davranışlarında olumlu değişiklik yaratma süreci olarak kabul edilir. 

Hizmet içi eğitim, insan kaynaklarının verimini yükseltir, performansını artırır, motivasyon sağlar, üst kadrolara hazırlar, hizmet üretiminde etkinliği sağlar, dinamizm katar, kurum içi iletişimi istenen seviyeye çıkarır.

Şirket Politikamızda zikredilen "Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyette bulunuruz" düsturundan hareketle Ünsped Gelişim Akademisi UGA yeni dönem eğitim sürecini Akademisyenleri ile sohbet konulu bir çalışma ile başlattı.