SİRKULER_20_626

16/07 2020

Sirkuler_20_626

Kısa Konu: AB`den İthal Edilen Eşya İçin Gümrük Yönetmeliği Geçici 16.Maddesinin Uygulanması (sonradan menşe ibrazı hk.)

Konu:

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında;

Gümrük Yönetmeliğine Geçici 16 ncı madde kapsamında;

Eşyanın menşeine ilişkin ilgili mevzuatına uygun belgelerle (menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı) birlikte yazılı olarak başvuruda bulunması halinde;

-Serbest dolaşıma giriş esnasında beyanname ekinde A.TR Dolaşım Belgesinin sunulmuş olması ancak eşyanın menşeine dair menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanının beyanname ekinde bulunmamasına rağmen eşyanın tabi olduğu İGV/EMY’nin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlara ilişkin kesinleşmemiş  alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacağı,

-serbest dolaşıma girişinden sonra “sonradan verilmiştir” ibareli olsun veya olmasın 4 aylık ibraz süresi içinde bir A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi ile 2018/11799 sayılı Karar (EMY)kapsamına giren  kesinleşmemiş EMY tahakkuk kararlarının iptal edilmesi,

-A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde yapılan ithalatlara ilişkin  beyannamenin tescilinden itibaren 6 ay içinde menşe şahadetnamesinin ibraz edilerek gümrük idaresine geri verme başvurusunun yapıldığı ancak imenşe şahadetnamesinin sonradan getirileceğine dair yazılı bir talepte bulunulmaması nedeniyle başvurunun reddedildiği durumda, yükümlüsünce konunun Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/1 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde, red kararı kesinleşmemişse iptal edilmesi şeklinde işlem yapılması gerektiği,

-Belirtilen durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/1 ve 16/2 maddesi kapsamındaki yükümlü başvurularının kabul edilmeyeceği

belirtilmektedir.

Kaynak: GGM

İndir