SİRKULER_21_422

09/06 2021

Sirkuler_21_422

Kısa Konu: 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Konu:

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş , kesinleşmemiş veya dava safhasında , inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunanlar Kanun kapsamında yapılandırılabilecek.

Kesinleşmiş alacaklar, (vergilerin tamamı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faiz ödenmesi halinde, asla bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yarısı, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 70’i silinecek) 

Kesinleşmemiş (uzlaşma, itiraz ve dava aşamasında bulunan) alacaklar, (Vergilerin yarısı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yüzde 75'i, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 85’i silinecek)

İnceleme safhasında bulunan alacaklar, (Vergilerin yarısı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi durumunda, vergi aslına bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yüzde 75'i, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 85’i silinecek)

Kendiliğinden bildirimi yapılan alacaklar, (vergilerin tamamı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi halinde, idari para cezalarının tamamı silinecek) 


Yapılandırmadan yararlanmak için 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Alacakların Kanunun yayım tarihi olan 9 Haziran 2021 itibariyle  durumlarına göre yapılandırma şekillerini gösteren tablo eklidir.

 

Kaynak: 09 Haziran 2021 Tarihli ve 31506 Sayılı Resmî Gazete

İndir