09_142.ZİP

01/01 2009

09_142.zip

Kısa Konu: -

Konu:

A) 36.05 Gümrük Tarife Pozisyonlu kibritlerin ithalat artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zararın veya ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların ortadan kaldırılabilmesini teminen, bu eşyanın ithalatında 06.06.2009 tarihinden itibaren azami 200 (ikiyüz) gün süreyle geçici korunma önlemi olarak net kilogram başına 0,64 ABD Doları tutarında ek mali yükümlülük gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanacağı hk.
B) Sınır Ticaret Merkezlerinden Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı hk.
C) Belge sahibi imalatçı-ihracatçıların veya bu imalatçı-ihracatçılardan ihraç kaydıyla mal temin eden ihracatçıların yapacakları ihracatta, imalatçı-ihracatçıların sorumlu denetçilerince tanzim edilen Denetim Beyanı ve Belgesi’nin gümrük idarelerine ibraz edilmesi halinde Kontrol Belgesi aranmayacağı hk.

Kaynak: 06.06.2009 tarih 27250 sayılı Resmi Gazete,

İndir